Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι (1) η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και η διάκριση υποψηφίων εκπαιδευτών για την υπεροχή τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων και (2) η απόκτηση πιστοποιημένου επαγγελματικού προσόντος  Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά το πρότυπο ΕΕΚ της ΑνΑΔ. 

Διάρκεια του Προγράμματος: 98 ώρες

Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος: 24 Οκτωβρίου 2019

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

24 & 31 Οκτωβρίου
Διά βίου μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ
04, 18 & 21 Νοεμβρίου: Διάγνωση Αναγκών Κατάρτισης
28, 30 Νοεμβρίου & 05 Δεκεμβρίου: Σχεδιασμός προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
12, 14 Δεκεμβρίου 2019 & 09 Ιανουαρίου 2020: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
11, 16 & 23 Ιανουαρίου 2019: Αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

Ώρες διεξαγωγής: 08:30 - 17:15


Διευκρίνιση: Η έκταση του προγράμματος αποτελεί αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για ένταξη των υποψηφίων στην διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να πιστοποιηθούν από την ΑνΑΔ ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5, μέσω της διαδρομή 1 του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων.

Εισηγητές: Ομάδα έμπειρων ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων εκαπιδευτών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές με καθόλου ή με περιορισμένη εκπαιδευτική εμπειρία

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση,

Σε επίπεδο Γνώσεων:

Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων
Να αντιστοιχίζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές του Προτύπου του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ
Να προτείνουν την πιστοποίηση ενήλικων προσώπων με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα  του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
Να επιλέγουν κατάλληλες μεθόδους και κατάλληλες τεχνικές κατάρτισης
Να επιλέγουν κατάλληλα μέσα και υλικά κατάρτισης

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:

Να διαγιγνώσκουν ανάγκες κατάρτισης
Να σχεδιάζουν προγράμματα κατάρτισης βάσει των προδιαγραφών του Προτύπου ΕΕΚ
Να υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης
Να εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους και κατάλληλες τεχνικές κατάρτισης
Να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα και κατάλληλη υλικά κατάρτισης
Να αξιολογούν προγράμματα και ενότητες κατάρτισης

Σε επίπεδο Στάσεων:

Να διαμορφώσουν την δική τους φυσιογνωμία ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης
Να αποδέχονται να μαθαίνουν από τους εκπαιδευόμενούς τους
Να αποποιούνται του προσωπικού τους ενδιαφέροντος και να επικεντρώνουν την προσοχή τους στους εκπαιδευόμενούς τους

Μέθοδοι κατάρτισης είναι η Μικτή Μάθηση με κατά πρόσωπο εκπαίδευση, σύγχρονη διαδικτυακή και ασύγχρονη μάθηση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org

Τεχνικές Κατάρτισης

Εισήγηση, συζήτηση, μελέτες περιπτώσεων, βιωματικά εργαστήρια, συνεντεύξεις, χιονοστιβάδα, ιδεοθύελλα, υπόδυση ρόλων.

Μέσα Κατάρτισης

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Πίνακας, Σύστημα Προβολής, Ηχητικά Συστήματα, Διαδίκτυο

Υλικά Κατάρτισης

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό, 

Διαρρύθμιση Χώρου Κατάρτισης

Συνδυασμός διατάξεων Παραλληλογράμμου (Π) και Ομαδικής Συνεργασίας

Τύποι και Τεχνικές Αξιολόγησης

Εσωτερική απολογιστική με γραπτή εξέταση των καταρτιζομένων
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή σε εξετάσεις απόκτησης του επαγγελματικού προσόντος Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Για τους σκοπούς της πιστοποίησης των εκπαιδευτών, η διαδικασία αξιολόγησης εν γένεi, (δηλαδή ανεξάρτητα από την διαδρομή που ακολουθήθηκε), βασίζεται στο πρότυπο του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο αναφέρεται στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:

(1) Διερεύνηση αναγκών κατάρτισης
(2) Σχεδιασμός προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
(3) Υλοποίηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
(4) Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης

Κατά την αξιολόγηση, οι δυο πρώτες ενότητες του προτύπου αξιολογούνται με μελέτη επί συγκεκριμένων περιπτώσεων, με παιχνίδια υπόδυσης ρόλων και με συγγραφή και/ή παρουσίαση σχεδιασμού συγκεκριμένου προγράμματος ή ενότητας κατάρτισης. Η Τρίτη και η Τετάρτη ενότητα του προτύπου αξιολογείται με υλοποίηση μικροδιδασκαλιας σε αντικείμενο που επιλέγουν οι αξιολογούμενοι. Η μικροδιδασκαλία γίνεται ενόπιον ακροατηρίου με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων έξι άτομα. Οι αξιολογούμενοι κρίνονται ως προς την ικανότητά τους να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές μάθησης και ως προς στην ικανότητας τους να εμπλέκουν τους συμμετέχοντες.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης γίνεται ενδελεχής εμβάθυνση σε όλες τις πρακτικές που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση.