Το παρόν πρόγραμμα εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με 49 από τις 130 ώρες που απαιτούνται για να οριστεί κάποιος ως Λειτουργός Ασφάλειας.
 
O ομιλητής του προγράμματος, Δρ. Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, απόφοιτος του πανεπιστημίου Χαρβαρντ, έχει πλούσια εργασιακή αλλά και διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική υγεία. Μετά την αποχώρησή του από τις ΗΠΑ, εργάστηκε για ένα έτος στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας και από το 2005 διαμένει μόνιμα στην Κύπρο και εργάζεται ως Ιατρός Εργασίας – Eπιδημιολόγος. Είναι συνεργάτης σε διάφορους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανικού Ιατρικού Κέντρου, του Αρεταίειου Νοσοκομείου, του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας και άλλων οργανισμών.Διδάσκει «Υγιεινή της Εργασίας» στη Νοσηλευτική Σχολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και «Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας» στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τέλος διδάσκει «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 
Το σεμινάριο: "Επαγγελματική Υγεία:Βλαπτικοί παράγοντες υγείας και επιτήρηση υγείας" έχει σκοπό την ανάπτυξη συστήματος επιτήρησης της υγείας στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία και η ποιότητα ζωής των εργαζομένων και ένα υγιές μέλλον, όπως ρητά ορίζεται στον νέο Κ.Δ.Π. 330/2017.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδότες ή εκπροσώπους τους, Συμβούλους ασφάλειας και υγείας, Προέδρους επιτροπών Ασφαλείας, Σύμβουλους ασφάλειας και υγείας παροχής Εσωτε-ρικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) καθώς και σε πρόσωπα που προορίζονται να αναλάβουν τον ρόλο του Λειτουργού Ασφάλειας
 
 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
 • Να αναγνωρίζουν την επίδραση των βλαπτικών παραγόντων στην υγεία των εργαζομένων
 • Να δίνουν παραδείγματα καλών εργονομικών πρακτικών πρόληψης μυοσκελετικών παθήσεων.
 • Να ερμηνεύουν την συμπεριφορά των εργαζομένων και να αναλύουν τις αγχογόνες καταστάσεις που διαμορφώνουν την συμπεριφορά τους
 • Να ταξινομούν τους (1) χημικούς, (2) βιολογικούς και (3) φυσικούς παράγοντες και να αναγνωρίζουν την επιδράσή τους επί της ανθρώπινης υγείας
 •  Να ερμηνεύουν τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών ρύπων επί της ανθρώπινης υγείας
 • Να επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας
 • Να καταρτίσουν σχέδιο επιτήρησης της υγείας στην επιχείρηση/οργανισμό τους
 • Να αναλύουν τις θέσεις εργασίας και να προτείνουν βέλτιστες εργονομικές πρακτικές
 • Να διαχειρίζονται καταστάσεις έντονου εργασιακού άγχους
 • Να συντάσσουν γραπτή μελέτη εκτίμηση επικινδυνότητας για χημικούς και βιολογικούς παράγοντες
 • Να προβλέπουν τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών ρύπων επί της ανθρώπινης υγείας
 • Να ελέγχουν την αποτελεσματική εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας
 • Να καλλιεργήσουν κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας
 • Να αναπτύξουν φυσιογνωμία επιβλέποντος και προστάτη της υγείας των εργαζομένων
 
 Ως Πρόγραμμα Μικτής Μάθησης περιλαμβάνει:
 • Κατά πρόσωπο εκπαίδευση, διάρκειας 49 ωρών η οποία παρέχεται από εγκεκριμένο και έμπειρο ομιλητή
 • Διαδικτυακή μάθηση (eLearning), η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org
 • Τηλεκπαίδευση
 • Μάθηση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας, με την εφαρμογή Moodle Mobile.
 
Οι τεχνικές κατάρτισης που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν διαλέξεις/εισηγήσεις από τον εκπαιδευτή, συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους, εργασίες σε ομάδες, υπόδυση ρόλων, χιονοστοιβάδα, προσομοίωση, καταιγισμό ιδεών, πρακτικές και θεωρητικές ασκήσεις, προβολή, επίδειξη, ερωτήσεις – απαντήσεις.
 
Περιεχόμενο του Προγράμματος:
1.Αρχές Επαγγελματικής Υγείας
2. Eργονομία - Μυοσκελετικές παθήσεις
3. Εργονομία - Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι
4. Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες
5. Φυσικοί παράγοντες
6. Βασικές αρχές ελέγχου της περιβαλλοντικής ρύπανσης
7. Μέσα ατομικής προστασίας
 
 Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την  ανακοίνωση του σεμιναρίου καθώς επίσης την  ιστοσελίδα της Quintessence.