Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι, έχοντας το ρόλο του Εμπειρογνώμονας Ασφάλειας, θα είναι σε θέση:
• Να αναγνωρίζουν τις νομοθετικές απαιτήσεις αναφορικά με την χρήση και αποτελεσματική εφαρμογή ΜΑΠ
• Να αναγνωρίζουν τα στάδια που ακολουθούνται για την διασφάλισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.
• Να αναγνωρίζουν τα κατάλληλα ΜΑΠ που προσφέρονται κατά περίπτωση.
• Να ερμηνεύουν τις προδιαγραφές των διαφόρων τύπων ΜΑΠ
• Να διακρίνουν τις διαφορές των διαφόρων τύπων ΜΑΠ
• Να αναγνωρίζουν την σήμανση των ΜΑΠ
• Να εφαρμόζουν πρόγραμμα επικύρωσης της αποτελεσματικής εφαρμογής των ΜΑΠ (Fit Validation Pro-gram) • Να παρακινούν τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν τα ΜΑΠ συστηματικά και να τα εφαρμόζουν αποτελεσματικά
• Να αναπτύξουν προγράμματα επιτήρησης της χρήσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των ΜΑΠ
• Να καλλιεργήσουν κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας
• Να αναπτύξουν φυσιογνωμία επιβλέποντος και προστάτη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.


Ως Πρόγραμμα Μικτής Μάθησης περιλαμβάνει:
• Κατά πρόσωπον εκπαίδευση, διάρκειας 35 ωρών η οποία παρέχεται από εγκεκριμένους ομιλητές και έμπειρους συνεργάτες ειδικευμένους στα τεχνικά αντικείμενα των κατασκευών,
• Διαδικτυακή μάθηση (eLearning), η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org
• Τηλεκπαίδευση
• Μάθηση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας, με την εφαρμογή Moodle Mobile.

Οι τεχνικές κατάρτισης που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν: Διάλεξη/εισήγηση από τον εκπαιδευτή, συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους, Καταιγισμός ιδεών, Πρακτική άσκηση, Επίδειξη, Μελέτη περίπτωσης, Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Περιεχόμενο του Προγράμματος:
1. Γενικές Αρχές Πρόληψης, Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης και Μέσα Ατομικής Προστασίας
2. Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά τις εργασίες σε προσωρινά και κινητά εργοτάξια, τις εργασίες σε ύψος και τις εργασίες σε περίκλειστους χώρους.
3. Ορθή επιλογή Μέσων Ατομικής Προστασίας
4. Ορθή χρήση και Έλεγχος Ορθής Εφαρμογής Μέσων Ατομικής Προστασίας (Fit Validation Tests)