Διάρκεια του Προγράμματος: 35 ώρες
Ημερομηνία Έναρξης: Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 12, 19, 26 Φεβρουαρίου, 04 & 11 Μαρτίου 202
 Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 - 17:15
Επαγγελματικό Προσόν: ΕΣΥΠΠ


Το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους καταρτιζόμενους με πολύ καλή γνώση της ευρωπαϊκής και κυπριακής νομοθεσίας και πολιτικών που διέπουν τα θέματα της Επαγγελματικής Αασφάλειας και Υγείας, όπως απαιτείται να γνωρίζουν όσοι κατέχουν ή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το προσόν του Συμβούλου Ασφάλειας και Υγείας για Παροχή Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους υποψήφιους να παρακαθίσουν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για πιστοποίηση της πολύ καλής γνώσης της Νομοθεσίας για τα θέματα Ασφάλεια και Υγεία. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές αποτελεί μέρος των Ελάχιστων Απαιτούμενων Προσόντων για έγκριση ως ΕΞΥΠΠ.

Σύμφωνα με τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς (Κ.Δ.Π 173/2002), είναι υποχρέωση κάθε εργοδότη να διαθέτει Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων (§4) και να εφαρμόζει κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (§5).

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στις επιχειρήσεις μπορεί να εκπονείται είτε από Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) είτε από Εξωτερικές Υπηρεσίες (ΕΞΥΠΠ).

Τα μέλη των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) πρέπει να τεκμηριώνουν ικανότητα, κατάλληλη κατάρτιση, πείρα και γνώσεις (§6, εδάφιο 5). Σε κάθε περίπτωση η Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων, σύμφωνα με το Νόμο, πρέπει να είναι "Κατάλληλη".

Στο εδάφιο 1(α) του άρθρου 6 των κανονισμών αναφέρεται ρητά ότι ο εργοδότης "πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτούμενους για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σε αυτόν για την λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων". Στο εδάφιο 1(β) αναφέρεται ρητά ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει διορισμένος Λειτουργός Ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου, τότε αυτός θα είναι ο ένας ή ένας από τους ως άνω οριζόμενους ΕΣΥΠΠ. Οι ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι επαρκείς σε αριθμό (εδάφιο (3)) και να διαθέτουν επαρκή κατάρτιση, εμπειρία και γνώση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Εδάφιο 4(α)) και θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι ονομαστικά στο Αρχείο Α&Υ (εδάφιο 4(β)

Το Σεμινάριο "Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και πρόληψης)" είναι σαφώς επικεντρωμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων για να τις καταστήσουν ικανές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας και να εκπονήσουν τη Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων μέσω δικών τους Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)

Η εμπλοκή των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στην εκπόνηση και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων, ιδιαίτερα με τον συντονισμό τους και τη συνεργασία τους με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη προαγωγή των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στις Επιχειρήσεις και την ανάδειξη του εγγενούς οφέλους που εμπερικλείει.

Ως Πρόγραμμα Υβριδικής Μάθησης, (Blended Learning), περιλαμβάνει κατά πρόσωπον εκπαίδευση, διάρκειας 35 ωρών, η οποία παρέχεται από έμπειρους ομιλητές και συνεργάτες σε εξειδικευμένα θέματα, καθώς και ασύγχρονη διαδικτυακή μάθηση (eLearning), η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας eQuintessence
Η διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία θα αποκτήσουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες, περιλαμβάνει σε ασύγχρονη μορφή, εκπαιδευτικό υλικό σε παρουσιάσεις και/ή κείμενα, ασκήσεις και οπτικοακουστικό υλικό σε μικροβίντεο και ασκήσεις.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω της πλατφόρμας eQuintessence να συζητούν και να επιλύουν ασκήσεις και προβλήματα ενώ οι εκπαιδευτές θα εποπτεύουν και θα υποστηρίζουν την εξέλιξη της συζήτησης.

Το Σεμινάριο έχει διάρκεια 35 ώρες και το συντονίζει ο Ευσέβιος Χατζηκώστας, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής (ΑνΑΔ και Ofqual (UK) Level 3 Award in Education and Training), εγκεκριμένος Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται:

Σε Εργοδότες ή εκπροσώπους αυτών στα θέματα Α&Υ
Σε Αντιπρόσωπους Ασφάλειας και Υγείας
Σε Μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας
Σε ΕΞΥΠΠ και σε Λειτουργούς Ασφάλειας για επικαιροποίηση των γνώσεών τους
Σε υποψήφιους ΕΞΥΠΠ ως απαιτείται εκ των κριτηρίων έγκρισής τους

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
 • Πρόνοιες Νομοθεσίας, Κανονισμοί Διαχείρισης, Επιτροπές Ασφαλείας
 • Μεθοδολογία Εκτίμησης Κινδύνων και Αρχές Πρόληψης
 • Εκτίμηση των κινδύνων- Μελέτη Περίπτωσης
 • Εκρήξιμες ατμόσφαιρες, Πυρασφάλεια
 • Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, Σήμανση, Εκκένωση, Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία
 • Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις,
 • Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
 • Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες, Σύνδρομο Άρρωστου Κτηρίου, Λεγαιωνέλα
 • Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός)
 • Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα, εργασίες σε ύψος, περίκλειστοι χώροι εργασίας
 • Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας, κινητοί γερανοί, Ανύψωση προσώπων, Περονοφόρα οχήματα, Συντήρηση, Εξοπλισμός υπό πίεση)
 • Ηλεκτρικοί κίνδυνοι, Εργαλεία χειρός
 • Διακίνηση προσώπων και οχημάτων
 • Διαχείριση φορτίων, Ασφαλής φόρτωση και Ασφαλής πρόσδεση, Επικίνδυνα Εμπορεύματα
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Αρχές επαγγελματική υγείας, Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι, Εργασιακό άγχος, Σύνδρομο Mobbing.
 • Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας
 • Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
 • Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Γνώσεις
Το θεσμικό πλαίσιο για την Ασφάλεια και Υγεία
Η μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικής επικινδυνότητας
Οι έννοιες των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας
Φυσικοχημικές παράμετροι της φωτιάς και βασικές αιτίες πυρκαγιάς
Βασικές απαιτήσεις των κανονισμών αναφορικά με τα κινητά και προσωρινά εργοτάξια και εργασίας σε ύψος
Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελοι Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
Βλαπτικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας και στα προσωρινά και κινητά εργοτάξια.
 
Δεξιότητες
Εκτέλεση και παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικής διακινδύνευσης στους χώρους εργασίας
Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας
Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης
Καθορισμός Μέτρων Προστασίας έναντι των επικίνδυνων καταστάσεων και Μέτρων Πρόληψης έναντι των κινδύνων
Ανάπτυξη καλών πρακτικών και εφαρμογή υφιστάμενων κωδικών καλής πρακτικής
Συντονισμός λειτουργείας των ομάδων Ασφάλειας και Υγείας, των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης και των Επιτροπών Ασφαλείας
 
Στάσεις 
Καλλιέργεια συμπεριφοράς Ασφάλειας και Υγείας
Ικανότητα μετάδοσης πνεύματος Ασφάλειας και Υγείας στα πρόσωπα στην εργασία
Ικανότητα διάγνωσης επαγγελματικών κινδύνων και εκτίμησης της επαγγελματικής διακινδύνευσης
Ανάπτυξη αναλυτικής σκέψης στην επίλυση προβλημάτων