Το πρόγραμμα καθοδηγεί τους καταρτιζόμενους να εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και να αναπτύξουν δεξιότητες για την αποτελεσματική εφαρμογή της επαγγελματικής ασφάλειας στις επιχειρήσεις που συμβουλεύουν. Με το προσόν που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι είναι σε θέση να τεκμηριώνουν επάρκεια ως επαγγελματίες ασφάλειας εξειδικευμένοι στην χρήση και εφαρμογή Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να τεκμηριώνουν 35 μονάδες συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (Continuous Professional Development, CPD), οι οποίες προσμετρούνται για σκοπούς πιστοποίησής τους ως υποψήφιοι ΕΞΥΠΠ.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τα γνωστικά αντικείμενα και πρακτικές που εγκρίθηκαν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) με το Syllabus της 3ΜTM πάνω στο οποίο βασίζεται το Σχήμα Πιστοποίησης (Certification Scheme) 3ΜTM SCIENCE OF SAFETY EXPERT της TÜV-HELLAS (TÜV-NORD) και στον γενικό κανονισμό πιστοποίησης προσώπων. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις που διοργανώνει η TÜV HELLAS ως φορέας πιστοποίησης προσώπων και αν επιτύχουν, αποκτούν το πιστοποιημένο προσόν "Σύμβουλος Ασφάλειας και Μέσων Ατομικής Προστασίας" (ΣΑ-ΜΑΠ).

 

Η θεματολογία:

 • Αρχές Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας
 • Το νομοθετικό πλαίσιο επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας
 • Διαχείριση θεμάτων Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας
 • Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων
 • Βλαπτικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας (επιτομή)
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (1) Αναπνοής, (2) Δέρματος, (3) Ακοής, (4) οφθαλμών, (5) Κεφαλής, (6) Ηλεκτροσυγκολλητών
 • Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων (1) ποιότητας αέρα, (2) θορύβου, (3) θερμικού φορτίου
 • Έλεγχος ορθής εφαρμογής ΜΑΠ (1) Αναπνοής, (2) Ακοής, (3) οφθαλμών
 • Έλεγχος συμβατότητας ΜΑΠ 
 • Συμμόρφωση και συμμετοχή των εργαζομένων
 • Προστασία κατά τις εργασίες σε ύψος και σε περιορισμένους χώρους
 • Αντιολίσθηση, ασφάλεια υαλοπινάκων, παθητική πυροπροστασία
 • Ορατότητα, σήμανση χώρων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού