Η εκπαίδευση παρέχεται με Μικτή Μέθοδο Κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει την Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Μέθοδο (δηλαδή στον ίδιο χρόνο) όσο και Ασύγχρονη Μέθοδο (δηλαδή σε χρόνο της επιλογής των εκπαιδευομένων).

Η Σύγχρονη Μέθοδος Κατάρτισης παρέχεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM, όπου κάθε ένας από τους καταρτιζόμενους, από τον δικό του χώρο συνδέεται με τον δέκτη του στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ κατόπιν πρόσκλησης που αποστέλλεται από τον διοργανωτή. Κατά την διεξαγωγή της σύγχρονης μάθησης εφαρμόζονται τεχνικές κατάρτισης όπως διάλεξη, συζήτηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, προβολή, χιονοστιβάδα, καταιγισμό ιδεών κ.ά.

Ως Μέσα Κατάρτισης, χρησιμοποιείται ο δέκτης (Ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ) των συμμετεχόντων και σύνδεσή τους με το διαδίκτυο. Περαιτέρω, χρησιμοποιείται η τεχνική της κοινοποίησης προς την ολομέλεια της οθόνης τόσο του εκπαιδευτή όσο και των εκπαιδευομένων (screen sahre), η διάδοση γραπτών μηνυμάτων (sms) καθώς και η χρήση του λευκοπίνακα (Whiteboard) που παρέχει η πλατφόρμα Zoom.

Η Ασύγχρονη Μέθοδος Κατάρτισης γίνεται μέσω της πλατφόρμας Moodle της Quintessence: www.quintessenceLMS.org, όπου, μέσω προγράμματος περιήγησής τους (browser) ή μέσω της εφαρμογής moodle Mobile στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο τάμπλετ, κάθε καταρτιζόμενος, σε δικό του χρόνο, μπορεί να συνδεθεί για να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή παρουσιάσεων, μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων, βίντεο, ασκήσεων, εξεταστικών δοκιμίων.

Για την εξοικείωση όλων με το νέο περιβάλλον της εξ αποστάσεως μάθησης, εφαρμόζουμε την τακτική σύνδεσης όλων όσων δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα να συνδεθούμε στην πλατφόρμα zoom πριν την έναρξη των μαθημάτων. Για τον λόγο αυτό, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την έγκαιρη ανταπόκρισή σας με την δήλωση της συμμετοχής σας ώστε να προετοιμαστούμε και οργανωθούμε κατάλληλα όλοι μας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του προγράμματος και επισυνάπτεται το έντυπο δήλωσης συμμετοχής.

Το προσόν του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης αποκτά σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και της ανάπτυξης του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Το προσόν του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιείται κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφίων με βάση το Σχήμα Πιστοποίησης που ανέπτυξε η ΑνΑΔ ως Πρότυπο Επαγγελματικών προσόντων (ΠΕΠ) για τον εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης.

Με την πιστοποίησή τους οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση σε αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους. Περαιτέρω, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.

Για την πιστοποίηση του επαγγελματικού προσόντος του εκπαιδευτή προσφέρονται τέσσερις διαδρομές. Εκπαιδευτές οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ακολουθούν την διαδρομή 1, δηλαδή, οφείλουν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάλληλης διάρκειας. Στην συνέχεια, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα τύχουν αξιολόγησης από εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ εξεταστικά κέντρα.

Η Quintessence Enterprises Ltd παρουσιάζει σεμινάριο το οποίο προετοιμάζει τους ενδιαφερόμενους να τύχουν πιστοποίησής τους ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της διαδρομής 1 και να συμμετάσχουν με υψηλές προσδοκίες επιτυχίας στη διαδικασία αξιολόγησης που καθόρισε και διενεργεί η ΑνΑΔ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση,

Σε επίπεδο Γνώσεων:

Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων
Να αντιστοιχίζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές του Προτύπου του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ
Να προτείνουν την πιστοποίηση ενήλικων προσώπων με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα  του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
Να επιλέγουν κατάλληλες μεθόδους και κατάλληλες τεχνικές κατάρτισης
Να επιλέγουν κατάλληλα μέσα και υλικά κατάρτισης

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:

Να διαγιγνώσκουν ανάγκες κατάρτισης
Να σχεδιάζουν προγράμματα κατάρτισης βάσει των προδιαγραφών του Προτύπου ΕΕΚ
Να υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης
Να εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους και κατάλληλες τεχνικές κατάρτισης
Να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα και κατάλληλη υλικά κατάρτισης
Να αξιολογούν προγράμματα και ενότητες κατάρτισης

Σε επίπεδο Στάσεων:

Να διαμορφώσουν την δική τους φυσιογνωμία ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης
Να αποδέχονται να μαθαίνουν από τους εκπαιδευόμενούς τους
Να αποποιούνται του προσωπικού τους ενδιαφέροντος και να επικεντρώνουν την προσοχή τους στους εκπαιδευόμενούς τους

Τεχνικές Κατάρτισης

Εισήγηση, συζήτηση, μελέτες περιπτώσεων, βιωματικά εργαστήρια, συνεντεύξεις, χιονοστιβάδα, ιδεοθύελλα, υπόδυση ρόλων.

Μέσα Κατάρτισης

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Πίνακας, Σύστημα Προβολής, Ηχητικά Συστήματα, Διαδίκτυο

Υλικά Κατάρτισης

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό, 

Διαρρύθμιση Χώρου Κατάρτισης

Συνδυασμός διατάξεων Παραλληλογράμμου (Π) και Ομαδικής Συνεργασίας

Τύποι και Τεχνικές Αξιολόγησης

Εσωτερική απολογιστική με γραπτή εξέταση των καταρτιζομένων
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή σε εξετάσεις απόκτησης του επαγγελματικού προσόντος Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Για τους σκοπούς της πιστοποίησης των εκπαιδευτών, η διαδικασία αξιολόγησης εν γένεi, (δηλαδή ανεξάρτητα από την διαδρομή που ακολουθήθηκε), βασίζεται στο πρότυπο του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο αναφέρεται στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:

(1) Διερεύνηση αναγκών κατάρτισης
(2) Σχεδιασμός προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
(3) Υλοποίηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
(4) Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης

Κατά την αξιολόγηση, οι δυο πρώτες ενότητες του προτύπου αξιολογούνται με μελέτη επί συγκεκριμένων περιπτώσεων, με παιχνίδια υπόδυσης ρόλων και με συγγραφή και/ή παρουσίαση σχεδιασμού συγκεκριμένου προγράμματος ή ενότητας κατάρτισης. Η Τρίτη και η Τετάρτη ενότητα του προτύπου αξιολογείται με υλοποίηση μικροδιδασκαλιας σε αντικείμενο που επιλέγουν οι αξιολογούμενοι. Η μικροδιδασκαλία γίνεται ενόπιον ακροατηρίου με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων έξι άτομα. Οι αξιολογούμενοι κρίνονται ως προς την ικανότητά τους να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές μάθησης και ως προς στην ικανότητας τους να εμπλέκουν τους συμμετέχοντες.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης γίνεται ενδελεχής εμβάθυνση σε όλες τις πρακτικές που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση.