Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να τεκμηριώνετε την απαιτούμενη επάρκεια για να αναλάβετε τον ρόλο του Συντονιστή Ασφάλειας στο στάδιο της μελέτης και/ή στο στάδιο της εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων, όπως ορίζεται στους περί προσωρινών και κινητών εργοταξίων κανονισμούς Κ.Δ.Π. 410/2015.

Τομείς της οικονομίας, οργανισμοί και άτομα που  απευθύνεται το Πρόγραμμα:

Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες και  Εργολάβοι που δραστηριοποιούνται σε προσωρινά και κινητά εργοτάξια στον Κατασκευαστικό τομέα.

Εν ενεργεία ή εν δυνάμει ΕΞΥΠΠ και Λειτουργοί Ασφάλειας
 
Μέθοδοι κατάρτισης

Ως Πρόγραμμα Μικτής Μάθησης περιλαμβάνει κατά πρόσωπον εκπαίδευση, η οποία παρέχεται από εγκεκριμένους ομιλητές και έμπειρους συνεργάτες ειδικευμένους στα τεχνικά αντικείμενα των κατασκευών, καθώς και διαδικτυακή μάθηση (eLearning), η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας eQuintessence και τηλεκπαίδευση.  Επιπλέον χρησιμοποιείται και η μάθηση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας, με την εφαρμογή application moodle mobile. 

Οι τεχνικές κατάρτισης που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν διαλέξεις/εισηγήσεις από τον εκπαιδευτή, συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους, εργασίες σε ομάδες, βιωματικά εργαστήρια, υπόδυση ρόλων, χιονοστοιβάδα, προσομοίωση, καταιγισμό ιδεών, πρακτικές και θεωρητικές ασκήσεις, προβολή, επίδειξη, ερωτήσεις – απαντήσεις.
 
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι, έχοντας το ρόλο του  Συντονιστή Ασφάλειας, θα είναι σε θέση:
  • Να αναγνωρίζουν το περιεχόμενο των Κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας στο προσωρινά και κινητά εργοτάξια
  • Να προσδιορίζουν και να ονομάζουν  τους βλαπτικούς παράγοντες και τις πηγές κινδύνων στα προσωρινά και κινητά εργοτάξια.
  • Να αναγνωρίζουν τα καθήκοντα του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά το στάδιο της Μελέτης (ΣυνΑΥΜ) και τα καθήκοντα του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά το στάδιο της εκτέλεσης των έργων (ΣυνΑΥΕ )
  • Να συντονίζουν τα θέματα ασφάλειας στα εργοτάξιά τους,
  • Να συντάσσουν το ΣΑΥ και ΦΑΥ των έργων που αναλαμβάνουν.
  • Να εκπονούν και να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της γραπτής μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και να την ενσωματώνουν στο ΣΑΥ
  • Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας.
  • Να υιοθετούν συμπεριφορά Ασφάλειας και Υγείας
  • Να εμπνέουν τους εργαζόμενους στα εργοτάξια
  • Να συμβουλεύουν τον κύριο του έργου και τον κυρίως εργολάβο ως προς τις υποχρεώσεις τους για συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.