Η αναθεώρηση του προτύπου ISO17025:2017 αφορά πλειάδα αλλαγών που το καθιστούν ένα καθ' όλα νέο πρότυπο, ιδιάιτερα ως προς το τεχνικό του μέρος. Ωστόσο βέβαια, δεν παύει από το να αποτελεί το πρότυπο που αναφέρεται στις τεχνικές απαιτήσεις για διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων το οποίο όμως, προσαρμοσμένο στις πρακτικές και στις εξελίξεις μιας δεκαετίας, να λειτουργεί με ένα σύγχρονο τρόπο.

Τι αλλάζει

Η Δομή
Η ορολογία
Η εισαγωγή νέων προνοιών\Κίνδυνοι και ευκαιρίες
Το σ΄συτημα διαχείρισης
Ανάφορές σε νέα πρότυπα
Τα παραρτήματα

Εισαγωγή νέων προνοιών

Η βελτίωση περιλαμβάνει πλέον και την ανατροφοδότηση από τον πελάτη.

Η εγκυρότητα των εργαστηριακών δραστηριοτήτων απαιτεί ευρύτερη παρακολούθηση και αναφέρνται επιπρόσθετα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων.

Η ποιότητα των αποτελεσμάτων ενισχύεται με την αναφορά στα πρότυπα ISO 17034 για τους παραγωγούς υλικών αναφοράς και ISO / IEC 17043 για τους παρόχους δοκιμασιών δεξιότητας.

Η ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις ανασκόπησης της διοίκησης διευρύνεται ώστε να αντικατοπτρίζει τις διάφορες αλλαγές, ιδίως τη συμπερίληψη κινδύνων και ευκαιριών

Περιλαμβάνονται πρόσθετες διατάξεις ως προς τον έλεγχο δεδομένων και διαχείριση πληροφοριών.

Αν δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή αλλαγές στην πρότυπη μέθοδο που εφαρμόζει το εργαστήριο, δεν απαιτείται να ξαναγράφεται η μέθοδος ως εσωτερικό έγγραφο του εργαστηρίου.

Διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών

Το Πρότυπο απαιτεί από το εργαστήριο να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δράσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των ευκαιριών. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε σειρά υποκεφαλαίων, συγκεκριμένα εκείνων που αφορούν την αμεροληψία, τις δηλώσεις συμμόρφωσης, τη διαχείριση μη συμμορφούμενων εργασιών, τις διαχειριστικές επισκοπήσεις κλπ. Συνεπώς, δεν γίνεται αναφορά σε «προληπτικές ενέργειες» αφού την ανάγκη καλύπτουν διατάξεις σχετικές με τη διαχείριση κινδύνου και ρήτρες σχετικά με τη βελτίωση.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Δεν απαιτείται εγχειρίδιο ποιότητας, καθαυτό.

Ορισμένες διατάξεις εμφανίζονται με πιο λεπτομερή μορφή.

Το ζήτημα της ευθύνης καλύπτεται με περισσότερη λεπτομέρεια και ορισμένες από τις πτυχές της εξετάζονται βάσει της εμπιστευτικότητας.

Οι περισσότερες από τις διατάξεις που προηγουμένως καλύπτονταν από το κεφάλαιο 4 εμφανίζονται τώρα υπό στο κεφαάλιο 8, και οι περισσότερες από τις προηγούμενες διατάξεις του κεφαλαίου 5 εμφανίζονται τώρα στα κεφάλαια 6 και 7

Οι ειδικές υποπαράγραφοι του νέου κεφαλαίου 4 προβλέπουν πλέον ανεξαρτησία και αμεροληψία.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται εξωτερικά καλύπτουν τόσο τις υπηρεσίες όσο και τις προμήθειες και την υπεργολαβία.

Το σεμινάριο παρουσιάζει ο Καθηγητής Μιχαήλ Κουππάρης.

Το πρόγραμμα είναι εγεγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.