Εξώδικα – Πρόστιμα ΤΕΕ

Πλησιάζουν τα εκατό, τα εξώδικα που επιβλήθηκαν κατά τις επιθεωρήσεις εργασίας σε εργοτάξια, υποστατικά και εγκαταστάσεις.

Από την έναρξη της ισχύος του τροποποιητικού νόμου περί ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, ολοκληρώθηκαν σήμερα δύο χρόνια εφαρμογής του.

Τα εξώδικα που επιβλήθηκαν κατά τις επιθεωρήσεις εργασίας, κατά το μεγαλύτερό τους μέρος, αναφέρονται στον τομέα των κατασκευαστικών έργων και στα εργοτάξια.

Ειδικότερα, τα προβλήματα που παρατηρούν οι επιθεωρητές εργασίας εντοπίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εκτέλεση εργασίας σε ύψος και ιδιαίτερα στα ικριώματα.Τα ατυχήματα που συχνά γίνονται στα εργοτάξια και στις εργασίες σε ύψος, αποδίδονται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη επαρκούς επίβλεψης αφενός και στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι συχνά αψηφούν τον κίνδυνο.

Ως γνωστό, όσα πρόσωπα αναλαμβάνουν τον ρόλο του Συντονιστή Ασφάλειας στα κατασκευαστικά έργα πρέπει να τεκμηριώνουν (1) επαρκείς γνώσεις, (2) επαρκή εμπειρία και (3) επαγγελματική κατάρτιση στα αντικείμενα της ασφάλειας στα κατασκευαστικά έργα.

Share This Post

You May Also Like