Θέση οδηγού ADR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

Η εταιρεία PANASKA TRADING CO LTD που ασχολείται με την εισαγωγή, αποθήκευση και εμπορία χημικών πρώτων υλών για τη βιομηχανία και κατέχει ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά, αναζητεί  επαγγελματία οδηγό μεταφορέα.  

Γενικά Καθήκοντα

  • Έλεγχος, μεταφορά και εκφόρτωση εμπορευμάτων στους πελάτες

Προσόντα

  • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
  • Επαγγελματική Άδεια Κατηγορία B και άνω.
  • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Απαλλαγμένος στρατιωτικών υποχρεώσεων
  • Κάτοχος Άδειας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας 

  • Οργανωτικό άτομο με ευχάριστη προσωπικότητα
  • Υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
  • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον), στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 28 Απριλίου 2021.

Panaska Trading Co Ltd

Φτέλιας 19, Βιομ. Περιοχή Γερίου, Τ.Κ. 2200, Λευκωσία

Email: info@panaska.com

Website: www.panaska.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Share This Post

You May Also Like