Επαγγελματική Υγεία:
Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων & επιτήρηση της υγείας

Αναπτύξτε σύστημα επιτήρησης της υγείας στην επιχείρησή σας!

Υπολογίστε τους φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, εργονομικούς-μηχανολογικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στους χώρους εργασίας.

Μετρήστε τα επίπεδα επαγγελματικής έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες με κατάλληλα όργανα μέτρησης και ορίστε μέτρα πρόληψης βασισμένα σε αξιόπιστες μετρήσεις.

Επειδή η σωματική, πνευματική και κοινωνική ευεξία των εργαζομένων ενδιαφέρει τον εργοδότη εξίσου με τον εργαζόμενο!

Κωδικός Προγράμματος:

  ΕΥ

Αριθμός Προγράμματος:

2410306

Διάρκεια: 49 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

02, 09, 16, 23, 30 Απριλίου,

14 & 21 Μαΐου 2024

Ώρες διεξαγωγής:

08:30 – 17:15

Χώρος διεξαγωγής:

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Δικαίωμα συμμετοχής: 1.250,00

Επιδότηση ΑνΑΔ: 980,00 €

Καθαρό κόστος επιχείρησης: €270,00

Δικαίωμα συμμετοχής μη

δικαιούχων ΑνΑΔ: ….€

*(Για τους δικαιούχους της  ΑνΑΔ το δικαίωμα συμμετοχής είναι χωρίς την προσθήκη ΦΠΑ βάσει της εξαίρεσης από την επιβολή Φ.Π.Α. πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ συντελεστών παροχής κατάρτισης.)

Σημαντικό!

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.
 

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». Κατηγορία: ”Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στον Χώρο Εργασίας” αριθμός προγράμματος: #288243

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα μπορείτε να αναπτύσσετε και να εφαρμόζετε σύστημα επιτήρησης της υγείας στις επιχειρήσεις/οργανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία και η ποιότητα ζωής των εργαζομένων και ένα υγιές μέλλον, όπως ρητά ορίζεται στους Κανονισμούς περί επιτήρησης της υγείας του 2017, Κ.Δ.Π. 330/2017.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Η Νομοθεσία για την επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Το αντικείμενο των Περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Νόμων (Ν.89(Ι)/1096-2023) και των σχετικών με αυτούς Κανονισμών αναφέρεται στην ευθύνη των εργοδοτών να διασφαλίζουν την Ασφάλεια, την Υγεία και την Ευημερία των προσώπων στην εργασία.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη δίδουν ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της επαγγελματικής υγείας. Προς τούτο, η Κύπρος εξέδωσε τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 330/2017 περί επιτήρησης της υγείας καθώς και σχετικά Διατάγματα τα οποία εφαρμόζονται από επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν την διάκριση και υπεροχή τους.

Με εκστρατείες, εκδηλώσεις και ανακοινώσεις του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως η αρμόδια αρχή, καθώς επίσης και οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, όπως ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΟΣΕΟΚ, και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ως κοινωνικοί εταίροι, εστιάζουν την προσοχή της στην εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών ώστε να διασφαλίσει την υγεία των εργαζομένων σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Επειδή η επίδραση των βλαπτικών παραγόντων στην υγεία δεν είναι εύκολο να συνδεθεί άμεσα με την εργασία, δημιουργείται ανάγκη αυξημένης προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Προς τούτο, οι εργοδότες καλούνται να επιτηρούν την υγεία βάσει νομοθετικής πλέον ρύθμισης.

Ως παραδείγματα βλαπτικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, αναφέρονται επιγραμματικά, ο μυοσκελετικός φόρτος, ο θερμικός φόρτος, η ψυχολογική πίεση και το εργασιακό άγχος, ο θόρυβος, οι κραδασμοί, οι χημικοί και βιολογικοί παράγοντες.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

• Εργοδότες ή εκπροσώπους τους,
• Συμβούλους Ασφάλειας και Υγείας,
• Αντιπρόσωπους Ασφάλειας,
• ΕΣΥΠΠ,
• ΕΞΥΠΠ και
• Λειτουργούς Ασφάλειας

Εκπαιδευτές

Ποιοι σας διευκολύνουν στη νέα γνώση και στις νέες δεξιότητες;

Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης

Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης MD, SM, ScD

Ιατρός Εργασίας – Επιδημιολόγος.

 Ευσέβιος Χατζηκώστας

Σύμβουλος Α&Υ, ΕΞΥΠΠ

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να απαριθμούν τους βλαπτικούς παράγοντες υγείας στους χώρους εργασίας
 • Να ταξινομούν (1) χημικούς, (2) βιολογικούς και (3) φυσικούς παραγόντων και να αναγνωρίζουν την επίδρασή τους επί της ανθρώπινης υγείας
 • Να αναγνωρίζουν την επίδραση των βλαπτικών παραγόντων στην υγεία των εργαζομένων
 • Να αναλύουν τις θέσεις εργασίας και να προτείνουν βέλτιστες εργονομικές πρακτικές.
 • Να υπολογίζουν τον θερμικό και μυοσκελετικό φόρτο και την ψυχολογική πίεση στην εργασία
 • Να προτείνουν καλές εργονομικές πρακτικές πρόληψης μυοσκελετικών παθήσεων.
 • Να ερμηνεύουν την συμπεριφορά των εργαζομένων και να αναλύουν τις αγχογόνες καταστάσεις που διαμορφώνουν την συμπεριφορά τους.
 • Να εξηγούν τον μηχανισμό επίδρασης των βλαπτικών παραγόντων στην υγεία των εργαζομένων
 • Να επιλέγουν κατάλληλα όργανα μέτρησης βλαπτικών παραγόντων
 • Να αναγνωρίζουν τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς που θεσπίζουν ανώτατες και οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης σε καθορισμένους βλαπτικούς παράγοντες

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να ερμηνεύουν την συμπεριφορά των εργαζομένων και να αναλύουν τις αγχογόνες καταστάσεις που διαμορφώνουν την συμπεριφορά τους
 • Να διενεργούν μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων
 • Να συγκρίνουν τις μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων με κατάλληλα όρια επαγγελματικής έκθεσης
 • Να αναπτύσσουν σχέδιο επιτήρησης της υγείας στην επιχείρηση/οργανισμό τους.
 • Να διαχειρίζονται καταστάσεις έντονου εργασιακού άγχους.
 • Να εκτιμούν τους κινδύνους από τους χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς, εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.
 • Να προτείνουν  αποτελεσματικά μέσα συλλογικής προστασίας
 • Να επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας
 • Να ελέγχουν την αποτελεσματική εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας

Σε επίπεδο στάσεων

 • Να καλλιεργούν κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας. 
 • Να προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων.
 • Να εντάσσουν τις μετρήσεις ως αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας
 • Να προτάσσουν την σημασία της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

 • Αρχές Επαγγελματικής Υγείας
 • Βλαπτικοί παράγοντες υγείας
 • Φυσικοί, Χημικοί, Βιολογικοί, Εργονομικοί- Μηχανολογικοί και Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου
 • Ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου
 • Σωματίδια, ρύποι, τοξικές ουσίες, μολυσματικοί παράγοντες του αέρα
 • Θόρυβος και προστασία της ακοής
 • Φωτισμός και μετρήσεις έντασης φωτισμού
 • Θερμικός φόρτος και θερμική καταπόνηση
 • Μυοσκελετικός φόρτος και μυοσκελετική καταπόνηση
 • Ψυχολογική πίεση και εργασιακό άγχος
 • Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης
 • Μετρήσεις και όργανα μέτρησης Βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας
 • Εκτίμηση Κινδύνων επαγγελματικής υγείας
 • Μέσα συλλογικής και μέσα ατομικής προστασίας
 • Μέτρα προστασίας και πρόληψης έναντι των κινδύνων έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες υγεία

Share this programme