Αξιολόγηση Επαγγελματικών Προσόντων

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων αναγνωρίζει τα επαγγελματικά προσόντα στα οποία αποδίδει ισοτιμία ανάλογη με τα ακαδημαϊκά προσόντα. Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων που απονέμονται με βάση το Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων (CyQF), είναι συσχετισμένα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και αποτελούν αξιόπιστα και έγκυρα εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία, διευκολύνοντας επιπρόσθετα την κινητικότητα των κατόχων τους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

  • Home
  • Αξιολόγηση Επαγγελματικών Προσόντων

ΚΑΕΠ Quintessence…
Αξιολόγηση Επαγγελματικών Προσόντων

Η αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων αναφέρεται στο προσόν του εκπαιδευτή επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Quintessence Enterprises Ltd είναι εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) και αναλαμβάνει την διεκπαιρέωση της διαδιακσίας αξιολόγησης την οποία πραγματοποιούν αξιολογητές της ΑνΑΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές πρέπει να πληρούν καθορισμένα από την ΑνΑΔ και το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων κριτήρια.

Η Quintessence Enterprises Ltd ως Κένρο Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης” το οποίο διασφαλίζει τόσο  τα κριτήρια όσο και άριστες προϋποθέσεις επιτυχίας για την πιστοποίηση.

Το πιστοποιημένο προσόν του εκπαιδευτή αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιδοτημένων από την ΑνΑΔ και προδιαγράφει άριστες προοπτικές επαγγελματικής δραστηριοποίησης.