Διαπίστευση του εργαστηρίου σας

Η προσέγγισή μας για την ανάπτυξη Συστήματος διαχείρισης του εργαστηρίου σας βάσει των προτύπων για διαπίστευση ISO17025 ή ISO15189 και της  παροχής τεχνικής καθοδήγησης έγκειται στην ακόλουθη διαδικασία:

Ορίζουμε τις ανάγκες του εργαστηρίου σας

Εξηγούμε τις υπηρεσίες μας

Χαρτογραφούμε τις λειτουργίες σας

Ονομάζουμε τις μεθόδους δοκιμών που εφαρμόζετε

Συζητούμε το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης

Συμβουλεύουμε στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης του εργαστηρίου σας

Καθοδηγούμε για την επικύρωση των μεθόδων και τον υπολογισμό της αβεβαιότητας των μετρήσεων.

Πέραν των 120 εργαστηρίων δοκιμών, κλινικών εργαστηρίων και εργαστηρίων διακριβώσεων στην Κύπρο είναι σήμερα διαπιστευμένα από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΚΟΠΠ)

Τεχνική υποστήριξη διαπίστευσης εργαστηρίων

Η διαπίστευση των εργαστήριων δοκιμών διασφαλίζει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου και την αναγνώριση του ως ένα οργανισμό υψηλού κύρους στην αγορά των εργαστηριακών δοκιμών.

 

Οι υπηρεσίες μας δύνανται να περιλαμβάνουν…

Αναγνώριση των αναγκών του εργαστηρίου σας

Καθορισμός του πεδίου διαπίστευσης

Υποστήριξη του εργαστηρίου στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Τεχνική υποστήριξη ανάπτυξη των μεθόδων δοκιμών

Εκπαίδευση στην διαδικασία επικύρωσης των μεθόδων δοκιμών

Εκπαίδευση στον υπολογισμό της αβεβαιότητας των μετρήσεων

Καθοδήγηση στην ανάπτυξη του συστήματος εκτίμησης διακινδύνευσης της εργαστηριακής λειτουργίας

Καθοδήγηση στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κανόνων λήψης αποφάσεων

medic, hospital, laboratory