Επαγγελματική Ασφάλεια και Επαγγελματική Υγεία

Η προσέγγισή μας για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας έγκειται στην ακόλουθη διαδικασία:

Ορίζουμε τις υποχρεώσεις σας

Εξηγούμε τις υπηρεσίες μας

Συνυπογράφουμε το Έντυπο ανάθεσης εργασίας του ΤΕΕ

Περπατούμε μαζί στις εγκαταστάσεις σας

Αναλύουμε τις λειτουργίες σας

Χαρτογραφούμε τους επαγγελματικούς σας κινδύνους

Προτείνουμε την γραπτή μελέτη εκτίμησης κινδύνων

Συμφωνούμε τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε.

Συμφωνούμε το σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής σας ασφάλειας και υγείας

Σύμβουλοι Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Σύμβουλοι Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)

Οι ευθύνες του εργοδότη ως ορίζονται από τους περί ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας Νόμους  και τους κανονισμούς Κ.Δ.Π. 173/2002 είναι:

1.Η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας και

2.Η Εκπόνηση και παρακολούθηση γραπτής μελέτης εκτίμησης κινδύνων

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Εκπαίδευση στις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας
  • Εκπαίδευση στην μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
  • Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας
  • Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης Κινδύνων
binary