Συστήματα Διαχείρισης

Η προσέγγισή μας για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης βάσει των διεθνών προτύπων πιστοποίησης ISO9001, ISO14001, ISO45001 έγκειται στην ακόλουθη διαδικασία:

 

Ορίζουμε τις ανάγκες του οργανισμού σας

Εξηγούμε τις υπηρεσίες μας

Χαρτογραφούμε τις λειτουργίες σας

Συμβουλεύουμε στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης ου οργανισμού σας

Καθοδηγούμε στην συγγραφή του Εγχειριδίου διαχείρισης Ποιότητας

Επιθεωρούμε το σύστημα που αναπτύξατε

Συμμετέχουμε στην διαδικασία επιθεώρησης του συστήματος σας από τον οργανισμό πιστοποίησης που επιλέξατε.

quality, check mark, hook
Ποιότητα είναι το αποτέλεσμα εργασίας που εκτελείται με επαγγελματικό ήθος.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO9001

Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας κατά ISO45001

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO14001

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης

Η λειτουργία κάθε επιχείρησης μπορεί να συμμορφώνεται με προκαθορισμένα πρότυπα τα οποία ορίζουν τις βασικές απαιτήσεις ορθής πρακτικής ως προς τη διοικητική της διαχείριση. Τέτοια πρότυπα είναι αυτά της σειράς ISO9000 και η συμμόρφωση με αυτά μπορεί να οδηγήσει σε πιστοποίηση η οποία παρέχεται από Φορείς Πιστοποίησης οι οποίοι διαθέτουν σχετική τεχνική επάρκεια.

Οι υπηρεσίες μας δύνανται να περιλαμβάνουν…

Αναγνώριση των αναγκών της επιχείρησης σας

Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης που επιθυμείτε να πιστοποιηθείτε

Υποστήριξη του επιχείρησης σας στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης

Καθοδήγηση στην ανάπτυξη του συστήματος εκτίμησης διακινδύνευσης των λειτουργιών σας