Οι πελάτες μας

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας

Μεταξύ των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας της Quintessence αναφέρονται, χωρίς ο κατάλογος να είναι εξαντλητικός, οι επαγγελματίες ασφάλειας και υγείας, εργαστήρια δοκιμών, επαγγελματίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, οι επαγγελματικές μεταφορές, τα οινοποιεία, φαρμακευτική βιομηχανία, κατασκευαστικά έργα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λογιστικές και νομικές υπηρεσίες.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται 4 διαφορετικούς τύπους ανθρώπων: α) τον άνθρωπο της σκέψης, β) τον άνθρωπο της δράσης, γ) τον κοινωνικό άνθρωπο και δ) τον άνθρωπο της πρώτης γραμμής.

Peter Drucker, 1909–2005, Αυστριακός γκουρού του management

Οινοποιεία

 • Οινολόγοι
 • Αμπελολόγοι
 • Οινοποιοί
 • Oινόφιλοι

Επαγγελματίες Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας

 • Σύμβουλοι και Τεχνικοί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας
 • ΕΣΥΠΠ
 • ΕΞΥΠΠ
 • Λειτουργοί Ασφάλειας και Υγείας
 • Εκπρόσωποι Εργοδοτών και Αντιπρόσωποι Εργαζομένων στις Επιτροπές Ασφαλείας.

Εργαστήρια δοκιμών

 • Τεχνικοί Εργαστηρίων
 • Αναλυτικοί Χημικοί
 • Γεωλόγοι
 • Γεωπόνοι
 • Μηχανικοί

Φαρμακευτική βιομηχανία

 • Qualifies Persons (QP)
 • Τεχνικοί εργαστηρίων
 • υπεύθυνοι εφαρμογής των κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής
 • Ορθή Εργαστηριακής Πρακτικής
 • Ορθής Πρακτικής Διανομής φαρμακευτικών προϊόντων
 • Υπευθύνους φαρμακοεπαγρύπνησης

Επαγγελματικές Μεταφορές

 • Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • Διευθυντές Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (για τεκμηρίωση Επαγγελματικής Επάρκειας για τις ανάγκες απόκτησης Άδειας Οδικού Μεταφορέα)
 • εκπαιδευτές Εκπαιδευτικών Κέντρων Κατάρτισης Οδηγών (ΕΚΚΟ)
 • Οδηγοί οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων για απόκτηση άδειας ADR)

Κατασκευαστικά έργα ​

 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Αρχιτέκτονες
 • Εργολάβοι
 • Επιμετρητές ποσοτήτων
 • για την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος του Συντονιστή Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα