Τα εργαστήρια και οι σύγχρονες προκλήσεις διαπίστευσης

Η Quintessence Enterprises Ltd παρουσιάζει σε συνεργασία με τον Ομότιμο καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Μιχαήλ Κουππάρη, το παραπάνω πρόγραμμα εκπαίδευσης Εσωτερικών Επιθεωρητών Εργαστηρίων.

Κωδικός Προγράμματος: 

LabAudit

Αριθμός Προγράμματος

2111201

Διάρκεια: 21 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

03, 10 & 17 Μαρτίου 2021

Χώρος διεξαγωγής: Μικτή εξ

αποστάσεως εκπαίδευση

μέσω της πλατφόρμας zoom

για την σύγχρονη και moodle

για την ασύγχρονη μάθηση.

Δικαίωμα συμμετοχής: €625 € (Πλέον ΦΠΑ 118,75 €)

Επιδότηση ΑνΑΔ: €357,00

Καθαρό κόστος επιχείρησης:

€268,00 (Πλέον ΦΠΑ 118,75 €)

Δικαίωμα συμμετοχής μη δικαιούχων ΑνΑΔ:

€450,00 (Πλέον ΦΠΑ 85,50 €)

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να αναπτύσσετε, να συντονίζετε και να επιθεωρείτε τις λειτουργίες του εργαστηρίου σας στην βάση του αναθεωρημένου Προτύπου ISO17025:2017 προς διασφάλιση της υπεροχής και της αριστείας σας.

Η ανάπτυξη και η επιθεώρηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του εργαστηρίου σας βελτιώνει τις επιδόσεις και ενισχύει τις αποδόσεις του και αναδεικνύει την διάκριση και την υπεροχή του μέσα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο Εσωτερικός Επιθεωρητής, ως ο βέλτιστος γνώστης του ΣΔΠ και των τεχνικών στοιχείων λειτουργίας του εργαστηρίου, αναγνωρίζει τις αδυναμίες και ενισχύσει τα πλεονεκτήματα του εργαστηρίου. Σημειώνεται ότι το νέο πρότυπο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της διαχείρισης κινδύνων και των ευκαιριών οι οποίες αναδύονται και μέσω αυτών το εργαστήριο διασφαλίζει την συνεχή βελτίωσή του.

Συνεπώς, ο Εσωτερικός Επιθεωρητής είναι ο υποκινητής για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και ο συνοδός του εργαστηρίου στην διάκριση και υπεροχή του.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Τέσσερα χρόνια μετά την τροποποίηση του προτύπου ISO17025, το 2017 και την πρόσφατη εφαρμογή του από τους φορείς διαπίστευσης, γίνεται σαφές στα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων ότι η λειτουργία τους  βασίζεται στην φιλοσοφία της διακινδύνευσης (risk-based thinking)  που συνοδεύει τις αποφάσεις του. Άρρηκτα συνδεδεμένες με την διακινδύνευση του εργαστηρίου είναι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αναφύονται μέσα στις περιόδους κρίσεων, οι οποίες αναντίλεκτα γίνονται ολοένα και πιο έκδηλες και πιο επιθετικές. Το νέο πρότυπο έπαψε να είναι λεπτομερώς καθοδηγητικό στην εφαρμογή του και αφήνει τη ελευθερία στα έμπειρα πλέον εργαστήρια να διαμορφώσουν τις διαδικασίες / διεργασίες  τους βασισμένες στην απόδοση (performance – based).

Η ανάπτυξη των αναλυτικών τεχνικών υψηλής διακριτικής ικανότητας (High Resolution) τα τελευταία χρόνια, τα έχει κάνει πιο προσιτά στα αναλυτικά εργαστήρια, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρήση τους σε θέματα όπως την αυθεντικότητα των τροφίμων, που μέχρι τώρα ήταν ενασχόληση μόνο εξειδικευμένων ερευνητικών κέντρων ή ελάχιστων κρατικών υπηρεσιών. Οι τεχνικές αυτές, κάνουν απαραίτητη τη χρήση προχωρημένων μοντέλων στατιστικής χημειομετρίας που βασίζονται στην μηχανική μάθηση (machine learning) ώστε να εξαχθεί η πληροφορία από μια μεγάλη πηγή δεδομένων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει ιδρυθεί το «Knowledge Centre for Food Fraud and Quality» με σκοπό την ανάπτυξη ενός δικτύου παρακολούθησης, και εναρμόνισης των μεθοδολογίων. Επομένως, η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια είναι η εναρμόνιση των απαιτήσεων του ISO 17025 με τις μεθόδους αυτές.  

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται να έχει ξεπεράσει ή οδεύει να ξεπεράσει την νοημοσύνη των αναλυτών οι οποίοι καλούνται να σπεύδουν στην λήψη αποφάσεις συνυπολογίζοντας την διακινδύνευση που επιφέρει η καλπάζουσα τεχνολογία.

Η επερχόμενη εποχή των Κβαντικών Υπολογιστών, αν και σε πρώιμα στάδια ανάπτυξής τους σήμερα, προοιωνίζει μια ακόμη πρόκληση για τα εργαστήρια, η οποία φαίνεται ότι προδιαγράφει μια εντελώς νέα προσέγγιση στην επιστήμη των μετρήσεων.

Η σοφία της προσέγγισης «2017» του προτύπου ISO17025 διεισδύει και εναρμονίζεται με την μαγεία των  επερχόμενων προκλήσεων στα εργαστήρια και στην επιστήμη της μετρολογίας.

Στο πρόγραμμα «Τα εργαστήρια και οι σύγχρονες προκλήσεις διαπίστευσης» παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO17025:2017 όσον αφορά  την ανάλυση της εγγενούς διακινδύνευσης στις αποφάσεις  για αλλαγές, συμμορφώσεις  δοκιμίων σε προδιαγραφές και ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που λαμβάνει το εργαστήριο. Οι τεχνικοί εργαστηρίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα εκπαιδευτούν  να αναλύουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του εργαστηρίου τους και να μελετούν τις ευκαιρίες και τις απειλές που προβάλλουν στο περιβάλλον του εργαστηρίου ως επιστημονική και επιχειρησιακή οντότητα.

Το πρόγραμμα ενσωματώνει τις αναγκαίες και ενδεδειγμένες από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εσωτερικές επιθεωρήσεις προς τεκμηρίωση της συμμόρφωσης και τεχνικής επάρκειας του εργαστηρίου  όπως  καθορίζεται από το διεθνές πρότυπο και από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης.

Το πρόγραμμα είναι τριήμερο και παρουσιάζεται (1) με μικτή σύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση μέσω της πλατφόρμας zoom και (2) με ασύγχρονη μάθηση η οποία παρέχεται μέσω της πλατφόρμας moodle της Quintessence με εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις και περιπτώσεις προς μελέτη.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

• Τεχνικοί εργαστηρίων,
• υπεύθυνοι ποιότητας,
• τεχνικοί υπεύθυνοι,
• εσωτερικοί επιθεωρητές εργαστηρίων,
• σύμβουλοι εργαστηρίων και σε στελέχη επιχειρήσεων που διοικούν εργαστήρια.

Εκπαιδευτές

Ποιοι σας διευκολύνουν στη νέα γνώση και στις νέες δεξιότητες;

Μιχαήλ Κουππάρης

Ο ομιλητής του προγράμματος, Μιχαήλ Κουππάρης, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα  Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Γνώσεις

 • Να αναγνωρίζετε το περιεχόμενο του προτύπου ISO 19011 για τις επιθεωρήσεις
 • Να εντοπίζετε τις απαιτήσεις των Προτύπων διαπίστευσης ISO17025 και ISO15189 που πρέπει να επιθεωρούνται
 • Να αναγνωρίζετε τις ευθύνες και τα καθήκοντα του υπεύθυνου ποιότητας και του εσωτερικού επιθεωρητή
 • Να απαριθμείτε τις αρχές επιθεώρησης
 • Να διακρίνετε τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού επιθεωρητή
 • Να αναγνωρίζετε το ρόλο και τις λειτουργίες του Εθνικού́ Φορέα Διαπίστευσης

Δεξιότητες

 • Να συντονίζετε τις λειτουργίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του εργαστηρίου
 • Να καταρτίζετε πρόγραμμα εσωτερικής επιθεώρησης
 • Να συντάσσετε μνημόνιο εσωτερικής επιθεώρησης
 • Να διενεργείτε εσωτερικές επιθεωρήσεις με επιμέλεια και κρίση για διαπίστωση της συμμόρφωσης του εργαστηρίου με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO17025/ISO15189
 • Να καταλήγετε σε ίδια συμπεράσματα για ίδιες περιπτώσεις, εργαζόμενοι ανεξάρτητα με άλλους επιθεωρητές
 • Να προετοιμάζετε το εργαστήριο για προαξιολόγηση και αξιολόγηση

Στάσεις 

 • Να αποκτήσετε την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων και να αποκτήσετε τα ιδιοχαρακτηριστικά εμπιστοσύνης, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διακριτικότητας του επιθεωρητή
 • Να επιδιώκετε την βελτίωση ως μέσο της διάκρισης και της υπεροχής της κλινικής και του εργαστηρίου

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

 1. Το Πρότυπο ISO19011 για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και Αρχές Επιθεώρησης.
 2. Ανάλυση των απαιτήσεων ISO17025:2017 εξ επόψεως εσωτερικής επιθεώρησης.
 3. Οριζόντιες και Κάθετες Επιθεωρήσεις.
 4. Διαχείριση διακινδύνευσης των λειτουργιών του εργαστηρίου και επιθεώρηση.
 5. Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας για Εσωτερικές Επιθεωρήσεις.
 6. Μνημόνιο επιθεώρησης.
 7. Αναπαράσταση Επιθεώρησης.

 

Share this programme