Η Quintessence Enterprises Ltd παρουσιάζει σε συνεργασία με τον Ομότιμο Καθηγητή Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Μιχαήλ Κουππάρη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Τεχνικής Υποστήριξης Σύγχρονων Εργαστηρίων Δοκιμών.

Κωδικός Προγράμματος: 

LabW

Αριθμός Προγράμματος

2411305

Διάρκεια: 35 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

10, 11, 12, 15 & 19 Απριλίου 2024

Ώρες διεξαγωγής:  08:30 17:15

Χώρος διεξαγωγής:

Κατα πρόσπωπο εκπαίδευση και

ασύγχρονη Μάθηση μέσω της

διαδικτυακής πλατφόρμας

moodle .

Δικαίωμα συμμετοχής: €975,00

Επιδότηση ΑνΑΔ: €700,00

Καθαρό κόστος επιχείρησης:

€275,00

Δικαίωμα συμμετοχής μη δικαιούχων ΑνΑΔ:

€700,00 (+ ΦΠΑ)

Σημαντικό!

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.
 

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». Κατηγορία: ”Τεκμηρίωση και Επιθεώρηση Συστημάτων βάσει Προτύπων” αριθμός προγράμματος: 284322

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση εφαρμογής των τεχνικών διασφάλισης της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, η αποδοχή τους βάσει των κανόνων λήψης αποφάσεων και η συμμόρφωσή τους με τα νομοθετικά όρια λαμβάνοντας υπόψη τα όρια του παραγωγού των προϊόντων που ελέγχονται και την προστασία του καταναλωτή που τα χρησιμοποιεί.

Σημαντικό!               Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε εκπαιδευθείς έχει την δυνατότητα να παρακαθίσει σε εξετάσεις τις οποίες διοργανώνει  ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων Σύννους  για την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος Εσωτερικού Επιθεωρητή Εργαστηρίου Δοκιμών.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Οι απαιτήσεις των διεθνών προτύπων για διαπίστευση των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων (ISO/IEC 17025:2017, ISO15189) καθώς και οι απαιτήσεις για ορθή εργαστηριακή πρακτική που καθορίζονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και τις ευρωπαϊκές οδηγίες (2004/9/EC και 2004/10/EC) προτάσσουν την ανάγκη για υψηλού επιπέδου τεχνική επάρκεια των στελεχών των εργαστηρίων και του επιστημονικού προσωπικού.

Οι απαιτήσεις των προτύπων ερμηνεύονται από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευση (ΚΟΠΠ για την Κύπρο) οι οποίοι  ορίζουν αυστηρές διατάξεις για την εφαρμογή τους, τις οποίες τα εργαστήρια καλούνται να γνωρίζουν, να ερμηνεύουν και εφαρμόζουν.

Με την διαπίστευση πλείστων όσων εργαστηρίων ο τομέας γίνεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και οι απαιτήσεις ολοένα και περισσότερο γίνονται πιο αυστηρές.

Για την διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας των εργαστηρίων και την διάκρισή τους στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον ο τομέας των εργαστηρίων έχει ανάγκη ενίσχυσης της τεχνικής του επάρκειας και συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα και κανονισμοί.

Τα αποτελέσματα διαπιστευμένων εργαστηρίων αναγνωρίζονται ως υψηλής αξιοπιστίας για τις ανάγκες της ενιαίας αγοράς. Με την διαπίστευσή τους βάσει των διεθνών προτύπων διαπίστευσης τα εργαστήρια δοκιμών καθίστανται ικανά να διεισδύσουν στην αγορά των εργαστηριακών δοκιμών της Κύπρου, της Ευρώπης και διεθνώς.

Οι τεχνικοί των εργαστηρίων καλούνται να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες που να τους καθιστούν ικανούς να αναβαθμίσουν την επαγγελματική τους φυσιογνωμία και να διακριθούν ως επιστήμονες τόσο στην αγορά των εργαστηριακών δοκιμών, του ελέγχου ποιότητας και στην έρευνα.

Τα άτομα τα οποία το πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει έχουν ανάγκη να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των τεχνικών που εφαρμόζονται στα εργαστήρια ώστε να είναι σε θέση να οδηγήσουν το εργαστήριο σε ανώτερο τεχνικό επίπεδο ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί τα ομοειδή εργαστήρια του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

• Τεχνικοί εργαστηρίων (χημικών, μικροβιολογικών, δομικών υλικών),
• Υπεύθυνοι ποιότητας,
• Τεχνικοί υπεύθυνοι,
• Εσωτερικοί επιθεωρητές εργαστηρίων,
• Σύμβουλοι εργαστηρίων και
• Στελέχη επιχειρήσεων που διοικούν εργαστήρια.

Εκπαιδευτές

Ποιοι σας διευκολύνουν στη νέα γνώση και στις νέες δεξιότητες;

Μιχαήλ Κουππάρης

Ο ομιλητής του προγράμματος, Μιχαήλ Κουππάρης, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα  Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Γνώσεις

 •  Να αναγνωρίζετε τις στατιστικές παραμέτρους που εφαρμόζονται στα εργαστηριακά αποτελέσματα
 •  Να ελέγχετε την συνοχή/ διασπορά των εργαστηριακών μετρήσεων και να απορρίπτετε ακραίες τιμές
 •  Να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα της καμπύλης αναφοράς για την εκτέλεση υπολογισμών παραμέτρων αναλυτικών μεθόδων
 • Να ερμηνεύετε τις πρόνοιες του προτύπου ISO17025 και να εφαρμόζετε τις απαιτήσεις τους
 • Να ερμηνεύετε τις πρότυπες μεθόδους ανάλυσης και να εκτελείτε τις μετρήσεις βάσει των περιγραφόμενων πορειών.
 • Να ορίζετε την έννοια της αβεβαιότητας μετρήσεων και να εφαρμόζετε τις διαδικασίες υπολογισμού της με βάση τα πρωτόκολλα των ευρωπαϊκών οργανισμών και των διεθνών προτύπων
 • Να προσδιορίζετε τα χαρακτηριστικά επίδοσης των αναλυτικών μεθόδων
 • Να ερμηνεύετε την σημασία των χαρακτηριστικών επίδοσης των αναλυτικών μεθόδων και να αξιολογείτε τη συμμόρφωσή τους σε προδιαγραφές .
 • Να αναπτύσσετε το πρωτόκολλο επικύρωσης αναλυτικών μεθόδων συγγράφετε τις εκθέσεις επικύρωσης.
 • Να αναπτύσσετε διαγράμματα ελέγχου ποιότητας στο εργαστήριό σας και να αξιολογείτε τις περιπτώσεις εκτός ελέγχου.
 • Να ερμηνεύετε το περιεχόμενο των εκθέσεων διεργαστηριακών δοκιμασιών δεξιότητας.

Δεξιότητες

 • Να εκτελείτε στατιστικούς υπολογισμούς
 • Να προσδιορίζετε τα όρια εμπιστοσύνης των αναλυτικών μεθόδων
 • Να συγκρίνετε τα εργαστηριακά αποτελέσματα που υπολογίζονται με διαφορετικά εργαστηριακά δεδομένα
 • Να προσαρμόζετε τα εργαστηριακά αποτελέσματα στην καμπύλη αναφοράς
 • Να συντάσσετε τα έγγραφα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του εργαστηρίου.
 • Να συντάσσετε τις εκθέσεις δοκιμών του εργαστηρίου με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO17025
 •  Να υπολογίζετε την αβεβαιότητα των μετρήσεων ακολουθώντας καθορισμένα πρωτόκολλα.
 • Να επικυρώνετε/επαληθεύετε αναλυτικές μεθόδους.
 • Να λαμβάνετε αποφάσεις συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων σας βασισμένες στα κριτήρια των κανόνων λήψης αποφάσεων.
 • Να διενεργείτε εσωτερικές επιθεωρήσεις στο εργαστήριό σας βασισμένες στις αρχές του προτύπου ISO 19011.

Στάσεις 

 • Να υιοθετήσετε την στατιστική επιστήμη ως εργαλείο τεκμηρίωσης της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων
 • Να αποβάλλετε την φοβία των μαθηματικών υπολογισμών που απαιτούνται για την στατιστική και για τον υπολογισμό της αβεβαιότητας των μετρήσεων
 • Να ενισχύσετε τα επιχειρήματά σας για την αξιοπιστία των μετρήσεών σας επικαλούμενοι την επιστήμη της στατιστικής και την αβεβαιότητα των μετρήσεων σας.
 • Να υποστηρίζετε τα συμμορφούμενα και να απορρίπτετε τα μη συμμορφούμενα εργαστηριακά αποτελέσματα που λαμβάνονται με βάση τις αρχές αξιοπιστίας των μετρήσεων και των κανόνων λήψης αποφάσεων.
 • Να χρησιμοποιείτε την ανάλυση διακινδύνευσης ως εργαλείο λήψης
  απόφασης αλλαγών και λήψης διορθωτικών και προληπτικών μέτρων.
 • Να αξιποιείτε τις ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση του Συστήματος
  Διαχείρισης Ποιότητας.

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα γνωστικά αντικείμενα;

 1. Εισαγωγή στην στατιστική και οι εφαρμογές της στα εργαστήρια
 2. Βασικές στατιστικές παράμετροι-Υπολογισμός βασικών στατιστικών παραμέτρων και Υπολογισμός παραμέτρων επικύρωσης μεθόδων (ορίου ανίχνευσης, μέτρων πιστότητας, ορθότητας) στην Excel
 3. Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Εργαστηρίων Δοκιμών με βάση το ISO 17025
 4. Εισαγωγή στο ISO17025:2017, Όροι και Ορισμοί σχετικοί με την διαπίστευση των εργαστηρίων, οργανωτικές απαιτήσεις εργαστηρίου –  Ηγεσία και Διοίκηση(Διάρθρωση Εγγράφων του ΣΔΠ: Διαδικασίες/Διεργασίες, Έντυπα, Λοιπά Έγγραφα, Αρχεία
 5. Πόροι του εργαστηρίου – Προσωπικό, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός
 6. Μετρολογική Ιχνηλασιμότητα
 7. Διαχείριση Παραγγελιών – Ανασκόπηση Αιτήσεων, Προσφορών και Συμβάσεων,Επιλογή, Επαλήθευση και Επικύρωση Μεθόδων
 8. Δειγματοληψία, Χειρισμός Δειγμάτων, τεχνικά αρχεία, αβεβαιότητα μετρήσεων, διασφάλιση ποιότητας εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
 9. Παράπονα πελατών, Μη συμμορφούμενες εργασίες δοκιμών, έλεγχος δεδομένων και διαχείριση πληροφοριών
 10. Έλεγχος εγγράφων, έλεγχος αρχείων, διαχείριση διακινδύνευσης, βελτίωση, διορθωτικές ενέργειες
 11. Η έννοια της αβεβαιότητας και οι απαιτήσεις του προτύπου των προτύπων ISO17025:2017
 12. Εργαστηριακό Σφάλμα, Τυπική Αβεβαιότητα, Συνδυασμένη Αβεβαιότητα, Διευρυμένη Αβεβαιότητα,
 13. Αβεβαιότητα τύπου Α, Αβεβαιότητα τύπου Β.
 14. Κατανομές αβεβαιότητας
 15. Διαδικασία υπολογισμού αβεβαιότητας  κατά GUM
 16. Διαδικασία υπολογισμού αβεβαιότητας  κατά NORDTEST
 17. Επικύρωση μεθόδων – Οι έννοιες της επικύρωσης και επαλήθευσης μεθόδων
 18. Απαιτήσεις Επικύρωσης Μεθόδων σε διάφορα επιστημονικά πεδία
 19. Παραδείγματα υπολογισμών χαρακτηριστικών ποιότητας μεθόδων
 20. Διεργασία Αντιμετώπισης Κινδύνων, Ανάλυση SWOT, Καταρτισμός καταλόγου διακινδυνεύσεων (risk register)
 21. Εξοπλισμός – Έντυπα Εξοπλισμού
 22. Εσωτερική Διακρίβωση / Έλεγχος Επίδοσης Πιπέτας
 23. Εσωτερική Επιθεώρηση Εργαστηρίου Δοκιμών κατά ISO 17025
 24. Αξιολόγηση ευρημάτων κατά την επιθεώρηση ενός Εργαστηρίου
 25. Ανασκόπηση από τη Διοίκηση – Πρακτικά Ανασκόπησης από τη Διοίκηση
 26. Μελέτη περιπτώσεων μη συμμορφώσεων για ISO17025: 2017

Share this programme