Νομιμοποίηση

Η Quintessence Enterprises Ltd και η Σύννους Λτδ είναι Νομικά Πρόσωπα εγγεγαμμένα στον Εφορο Εταιρειών και Δημόσιου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Quintessence Enterprises Ltd είναι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάριτσης εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Δυναμικού και παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας και Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Η Σύννους είναι Δεξαμενή Σκέψης Επαγγελματικής Νοημοσύνης. Η νομιμοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της Quintessence Enterprises Ltd και του Διευθυντή της αναφέρεται παρακάτω:

Ουδέν διαφέρει ή μη κείσθαι ή μη χρήσθαι τους νόμους.

(Σε τίποτα δεν διαφέρει το να μην υπάρχουν νόμοι από το να μην εφαρμόζονται οι νόμοι)

[Αριστοτέλης]

Έφορος Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας (Quintessence Enterprises Ltd)

Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας (Σύννους Λτδ)

cy tax dep

Έφορος Φόρου Εισοδήματος

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Quintessence Enterprises Ltd

Αριθμός Εγγραφής στον ΦΠΑ Quintessence Enterprises Ltd

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Σύννους Λτδ

Αριθμός Εγγραφής στον ΦΠΑ Σύννους Λτδ

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Quintessence Enterprises Ltd

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σύννους Λτδ

Αρχή Ανάπτυξης ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Αριθμός Εγγραφής:

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Αριθμός Έγκρισης: (Ευσέβιος Χατζηκώστας):

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σύμβουλοi Παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Επαγγελματικής Υγείας

Αριθμός Έγκρισης (Ευσέβιος Χατζηκώστας):

Φορέας Παροχής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία.

Αριθμός Έγκρισης (Quintessence Enterprises Ltd):

Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Φορέας Παροχής Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Οχημάτων για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Αριθμός Έγκρισης:

Αριθμός Εγγραφής Φορέα Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Οχημάτων

Αριθμός Έγκρισης:

Αριθμός Εγγραφής Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Αριθμός Έγκρισης: