Πολιτική παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης

H διεξαγωγή υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης βασίζονται σε διεθνή πρότυπα όπως ISO9001, ISO17025, ISO15189, ISO14001, ISO45001

Η Quintessence Enterprises Ltd δια των συμβούλων της παρέχει εκπαίδευση  μέσω ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων για την παρουσίαση και την κατ’ άρθρο ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου.

Παρέχει καθοδήγηση για την πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων στον οργανισμό/επιχείρηση/εργαστήριο.

Παρέχει καθοδήγηση για την συγγραφή εγχειριδίου διαχείρισης της ποιότητας και των τεχνικών ή άλλων απαιτήσεων του προτύπου

Εκτελεί εσωτερική επιθεώρηση της εφαρμογής του προτύπου

Συμμετέχει στην διαδικασία επιθεώρησης του οργανισμού από τον φορέα πιστοποίησης ή διαπίστευσης

Quintessence Enterprises Ltd

 

Ευσέβιος Χατζηκώστας