Πολιτική Παροχής εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Από 01/01/2023 οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.
Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα Ερμης, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». επιλέγοντας την κατήλληλη κατηγορίας προγράμματος και τον αριθμό του.

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα, η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Quintessence Enterprises Ltd γίνεται και κατόπιν υποβολής αίτησης προς το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο αποστέλοντας την δήλωση συμμετοχης του σχετικού προγράμματος η οποία είτε επισυνάπτεται σε σχετικές ανακοινώσεις που αποστέλλουμε στο ηλεκτρονικο ταχυδρομείο είτε μπορεί να υποβληθεί αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας μας πατώντας πάνω στο:«Δήλωση Συμμετοχής» συμληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση, έπειτα θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Υποβολή αίτησης συμμετοχής γίνεται για προγράμματα τα οποία έχουν προκηρυχθεί.

Προκήρυξη προγράμματος νοείται η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Quintessence Enterprises Ltd.

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται επί της αναρτημένης στην ιστοσελίδα ανακοίνωση.

Για προγράμματα τα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί αλλά αναφέρονται στα προγράμματα που προσφέρει η  Quintessence Enterprises Ltd μπορεί να μπορεί να γίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή. Το ενδιαφέρον δηλώνεται επί του εντύπου «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο».

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις ημέρες και ώρες και στις δομές κατάρτισης που ορίζει το Εκπαιδευτικό Κέντρο.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο φροντίζει να υλοποιεί τα προγράμματά του στους καθορισμένους χρόνους και στον τόπο που αρχικά ορίζει. Ωστόσο, είναι δυνατόν να παρουσιαστούν περιστάσεις, συχνά εκτός του ελέγχου του, που καθιστούν αναγκαία την αλλαγή των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και γεωγραφικού τόπου ή χώρων διεξαγωγής των προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές των ημερομηνιών, ωρών και δομών κατάρτισης ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο σχετικό πρόγραμμα ενημερώνονται έγκαιρα.

Το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα της Quintessence Enterprises Ltd  είναι προπληρωτέο.

Η εξουσιοδότηση καταβολής του χορηγήματος που δικαιούνται οι δικαιούχοι της ΑνΑΔ στο ΚΕΚ δεσμεύει την επιχείρηση, τα άτομα της οποίας συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΕΚ, να καταβάλει το ποσόν του χορηγήματος στο ΚΕΚ στην περίπτωση που η ΑνΑΔ δεν καταβάλει η ίδια το χορήγημα.