Πολιτική Παροχής εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Quintessence Enterprises Ltd γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης προς το Εκπαιδευτικό Κέντρο.

Αίτηση συμμετοχής αποτελεί το έντυπο το οποίο ακολουθεί της ανακοίνωσης του σχετικού προγράμματος.

Μπορεί ωστόσο να υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής» και να γίνει σχετική αναφορά στο πρόγραμμα για το οποίο γίνεται η αίτηση.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής γίνεται για προγράμματα τα οποία έχουν προκηρυχθεί.

Προκήρυξη προγράμματος νοείται η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Quintessence Enterprises Ltd.

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται επί της αναρτημένης στην ιστοσελίδα ανακοίνωση.

Για προγράμματα τα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί αλλά αναφέρονται στα προγράμματα που προσφέρει η  Quintessence Enterprises Ltd μπορεί να μπορεί να γίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή. Το ενδιαφέρον δηλώνεται επί του εντύπου «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο».

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις ημέρες και ώρες και στις δομές κατάρτισης που ορίζει το Εκπαιδευτικό Κέντρο.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο φροντίζει να υλοποιεί τα προγράμματά του στους καθορισμένους χρόνους και στον τόπο που αρχικά ορίζει. Ωστόσο, είναι δυνατόν να παρουσιαστούν περιστάσεις, συχνά εκτός του ελέγχου του, που καθιστούν αναγκαία την αλλαγή των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και γεωγραφικού τόπου ή χώρων διεξαγωγής των προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές των ημερομηνιών, ωρών και δομών κατάρτισης ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο σχετικό πρόγραμμα ενημερώνονται έγκαιρα.

Το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα της Quintessence Enterprises Ltd  είναι προπληρωτέο.

Η εξουσιοδότηση καταβολής του χορηγήματος που δικαιούνται οι δικαιούχοι της ΑνΑΔ στο ΚΕΚ δεσμεύει την επιχείρηση, τα άτομα της οποίας συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΕΚ, να καταβάλει το ποσόν του χορηγήματος στο ΚΕΚ στην περίπτωση που η ΑνΑΔ δεν καταβάλει η ίδια το χορήγημα.