Πολιτική Διαχείρισης Συστήματος Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων

Αξιολόγηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης


Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές που επιθυμούν να ενταχθούν ως υποψήφιοι στο πρόγραμμα αξιολόγησής τους για πιστοποίησή τους ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης υποβάλλουν αίτηση στο ΚΑΕΠ σε προκαθορισμένο έντυπο (EA101)

Υπάρχουν τέσσερις διαδρομές αξιολόγησης από τις οποίες οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν μία ανάλογα με την εμπειρία τους.

Στην περίπτωση επιλογής της διαδρομής 1 (εκπαιδευτές με καθόλου ή με περιορισμένη εμπειρία) πρέπει να προηγείται η παρακολούθηση κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας πέραν των 70 ωρών.

Η Quintessence Enterprises Ltd παρέχει το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 90 ωρών. Σε περίπτωση παρακολούθησης προγράμματος άλλου από της Quintessence Enterprises Ltd οι υποψήφιοι προτρέπονται  να αξιολογηθούν στο ΚΑΕΠ που έχει αναλάβει και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση επιλογής διαδρομής αξιολόγησης άλλης από την 1 οι υποψήφιοι υποβάλλουν στο ΚΑΕΠ την αίτησή τους (Έντυπο EA101). Το ΚΑΕΠ διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου για συμμετοχή του στην αξιολόγηση και τον καλεί να προσκομίσει τα κατάλληλα τεκμήρια όπως αυτά ορίζονται από την ΑνΑΔ και αναγράφονται στο Έντυπο ΕΑ101.

Το ΚΑΕΠ εξετάζει την αίτηση και αναλόγως καλεί τους αιτητές σε προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΑΕΠ συνυπογράφουν με τον διευθυντή του ΚΑΕΠ τα έντυπα ΕΠ3 και ΕΠ4 τα οποία αποτελούν την αίτηση προς την ΑνΑΔ.

Σημειώνεται ότι το ΚΑΕΠ ως εκ του ρόλου του δεν αναλαμβάνει εκπαιδευτική καθοδήγηση των υποψηφίων εκπαιδευτών. Oι υποψήφιοι αναλαμβάνουν την προετοιμασία τους για αξιολόγησή τους από μόνοι τους.

Tο ΚΕΚ Quintessence αναλαμβάνει εκπαιδευτική καθοδήγηση για σκοπούς προετοιμασίας των υποψηφίων εκπαιδευτών για την αξιολόγησή τους προς €100.00 ανά ώρα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθοδήγησης παρέχεται για διάρκεια 4 ωρών οι οποίες μπορεί να διαχωριστούν σε δύο δίωρα για να μεσολαβήσει ο χρόνος ετοιμασίας της ειδικής εργασίας των υποψηφίων αν το επιθυμούν.

Η καθοδήγηση παρέχεται ατομικά ή σε ομάδες με μέγιστο αριθμό τα τρία άτομα.

Για άτομα τα οποία επιθυμούν επαναξιολόγηση η εκπαιδευτική καθοδήγηση παρέχεται ατομικά ή αν επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν σε ομάδα εάν υπάρχει κατάλληλη συνεννόηση και αποδοχή της ομάδας.