Πολιτική παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Α&Υ

Για τη διεξαγωγή υπηρεσιών ΕΞΥΠΠ συμπληρώνεται το Έντυπο Ανάθεσης Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Στο έντυπο αναφέρονται οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Σύμβουλος και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μέρος ή το όλο των πιο κάτω:

Εκπόνηση Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων

Εκπαίδευση υπευθύνου Α&Υ στην εφαρμογή της μελέτης

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα εισαγωγή στην επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

 

Η Quintessence Enterprises Ltd δια των εγκεκριμένων από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συμβούλων της  για Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) αναλαμβάνει την εκπόνηση Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας για τους πελάτες της.

Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα: (1) Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία και Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, (2) Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης), (3) Πρώτες Βοήθειες την Εργασία – Πρώτοι Βοηθοί, (4) Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά.

Τα ως άνω εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολουθούν μέλη του προσωπικού των πελατών της εταιρείας και εξασφαλίζουν πιστοποιητικό παρακολούθησης σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Quintessence Enterprises Ltd.

Η μελέτη που εκπονείται περιλαμβάνει πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας της εταιρείας και εκτείνεται στα οχήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Ως προς την Εκτίμηση Επαγγελματικής Επικινδυνότητας γίνεται καταγραφή των Επικίνδυνων καταστάσεων που εντοπίστηκαν, αναγνώριση των κινδύνων, αναγνώριση των ατόμων που ενδεχομένως επηρεάζονται κατά την εκδήλωση ατυχήματος, εκτίμηση της επαγγελματικής επικινδυνότητας (με βάση την πιθανότητα και τις συνέπειες) και υποδεικνύονται μέτρα προστασίας και πρόληψης.

Η μελέτη η οποία εκπονείται αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του πελάτη. Τα μέλη της Επιτροπής Ασφαλείας και το προσωπικό της εταιρείας, με βάση την εκπαίδευση που έτυχαν, καθίστανται ικανοί να παρακολουθούν και να προσαρμόζουν τη Μελέτη ανάλογα με τις εκάστοτε εξελίξεις και αλλαγές στους τρόπους και πρακτικές εργασίας καθώς και των λειτουργιών που ακολουθεί η επιχείρηση.

Quintessence Enterprises Ltd

Εγκεκριμένες Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ΕΞΥΠΠ

 

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας