Πολιτική Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφαλείας και Yγείας​

Η Ανώτερη Διοίκηση της Εταιρείας Quintessence Enterprises Ltd δηλώνει τη δέσμευσή της έναντι του προσωπικού, των συνεργατών και των πελατών της καθώς και έναντι της πολιτείας και της ευρύτερης κοινωνίας για:

 • Συμμόρφωση με τους εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς κανονισμούς περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, και για,
 • Εγκατάσταση και διατήρηση συνθηκών εργασίας που να διασφαλίζουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη μείωση της επαγγελματικής επικινδυνότητας σε ολοένα και πιο χαμηλά έως αποδεκτά επίπεδα.

Η Πολιτική της Εταιρείας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες πρακτικές:

 • Συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία,
 • Καλλιέργεια κουλτούρας για την Ασφάλεια & Υγεία,
 • Ενεργό εμπλοκή του προσωπικού στα θέματα Ασφάλειας & Υγείας μέσα από το θεσμό των Επιτροπών Ασφάλειας,
 • Λειτουργία και συνεχή βελτίωση τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας,
 • Λειτουργία συστήματος αναγνώρισης των επικίνδυνων καταστάσεων, αξιολόγησης των συναφών κινδύνων και των συνεπακόλουθων επιπτώσεων στα επηρεαζόμενα πρόσωπα,
 • Εκτίμηση της επικινδυνότητας για κάθε επικίνδυνη κατάσταση με βάση επιστημονική μέθοδο,
 • Εφαρμογή μέτρων ελέγχου για την εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω μέτρων,
 • Επανεκτίμηση της επικινδυνότητας και περαιτέρω βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας,
 • Εκπαίδευση μελών του προσωπικού στα θέματα προστασίας και πρόληψης, αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, στην παροχή πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής συστάθηκε και λειτουργεί στη Εταιρεία Επιτροπή Ασφάλειας & Υγείας της οποίας προεδρεύει καθορισμένος εκπρόσωπος της Διοίκησης της Εταιρείας και αποτελείται από 3 μέλη που εκπροσωπούν εργαζόμενους από αντιπροσωπευτικούς χώρους εργασίας. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε συστηματική βάση και τηρεί πρακτικά των αποφάσεών της τα οποία, κατόπιν ενδεχόμενης διαβούλευσης, εγκρίνονται από την ανώτερη διοίκηση και με βάση καθορισμένα χρονοδιαγράμματα υλοποιούνται με ευθύνη καθορισμένων σε κάθε περίπτωση ατόμων.

Για την παρακολούθηση της πολιτικής υπάρχει διορισμένος Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας, με πλήρη απασχόληση στα θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία.

Η Εταιρεία εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε συστηματική βάση. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν συμμετοχή του προσωπικού σε ενδοεπιχειρησιακά και σε πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια και σε τεχνική κατάρτιση τα οποία παρέχονται από εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους και/ή από έμπειρο προσωπικό του Ομίλου. Επιπρόσθετα, στην εταιρεία διοργανώνονται σε συστηματική βάση ασκήσεις  πυρόσβεσης/εκκένωσης.

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε συστηματική βάση τις εξελίξεις της νομοθεσίας των ανακοινώσεων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

 

Σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις παρατηρηθούν πρακτικές ή ενέργειες οι οποίες αποκλίνουν από την δέσμευση αυτή είμαι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για να συνεργαστούμε και διαβουλευθούμε για περαιτέρω βελτιώσεις των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην Εταιρεία

Ευσέβιος Χατζηκώστας