Εκπαίδευση Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Το παρόν πρόγραμμα προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν το Επαγγελματικό Προσόν του Συμβούλου Ασφάλειας ADR. Η απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος ολοκληρώνεται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Κωδικός Προγράμματος:

DGSA

Αριθμός Προγράμματος:

247112

Διάρκεια: 35 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αναμένονται

08:30 – 17:15

Χώρος διεξαγωγής:

Λατσιά , Λευκωσία

(Κατά πρόσωπο εκπαίδευση)

Δικαίωμα συμμετοχής: €1.000,00

για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων,

Επιδότηση ΑνΑΔ: €700,00

Καθαρό κόστος επιχείρησης:

€300,00

πλέον €80,00 για τους δύο τόμους της

Συμφωνίας ADR στην ελληνική γλώσσα

Σημαντικό!

Από 01/01/2023 οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». Κατηγορία: ”Διαχείριση Οδικής Μεταφοράς, Αερομεταφοράς και Θαλάσσιας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων” αριθμός προγράμματος: ……

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να αποκτήσετε το Επαγγελματικό Προσόν του Συμβούλου Ασφάλειας ADR και να συμβουλεύετε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της διεθνούς Συμφωνίας ADR.

Η απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος ολοκληρώνεται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Το πρόγραμμα παρέχει τους υποψήφιους Συμβούλους Ασφάλειας ADR, το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων για να είναι σε θέση να επιτύχουν στις εξετάσεις, για απόκτηση του πιστοποιητικού που περιγράφεται στην §1.8.3.7 της Συμφωνίας ADR και να αναλάβουν τα καθήκοντα Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων όπως καθορίζονται στη Διεθνή Συμφωνία.

Το πρόγραμμα παρουσιάζει και αναλύει σε βάθος τα εννέα κεφάλαια της διεθνούς συμφωνίας ADR και εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και δεξιότητες κατάλληλες να πλοηγούν στα κεφάλαια της Συμφωνίας ADR για τις ανάγκες της επιχείρισής τους αφενός και/ή για να συμβουλεύουν με ακρίβεια τους πελάτες τους αφετέρου.

 

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Oι επιχειρήσες που δραστηριοποιούνται στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων απαιτείται, από την Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR για την διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων: (1) να χρησιμοποιούν οδηγούς κατόχους άδειας ADR, (2) να χρησιμοποιούν κατάλληλα οχήματα και όπου απαιτείται τα οχήματα αυτά να έχουν κατάλληλη έγκριση τύπου και άδεια ADR, και (3) να συμβληθούν με Σύμβουλο Ασφάλειας ADR τον οποίο να γνωστοποιήσουν στην Αρμόδια Αρχή.

 

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

• Κάτοχοι πτυχίου στις θετικές επιστήμες, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών.
• Εμπειρία στον τομέα της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Προϋποθέσεις υποψηφίων Συμβούλων Ασφάλειας ADR όπως ορίζονται από τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 285/2009 :

 • Κάτοχοι πτυχίου στις θετικές επιστήμες
 • Εμπειρία στον τομέα της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Επαγγελματική κατάρτιση που τεκμηριώνεται με συμμετοχή σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε φορέα επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας διάρκειας 35 ωρών
 • Επιτυχία στις εξετάσεις.

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την νέα γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και κατόπιν επίλυσης ασκήσεων και περιπτώσεων μελέτης οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να παρακαθίσουν στις εξετάσεις με υψηλές προσδοκίες επιτυχίας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να ταξινομούν τα επικίνδυνα εμπορεύματα (διαδικασία για την ταξινόμηση διαλυμάτων και μειγμάτων, δομή του καταλόγου των ουσιών, Κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων και αρχές ταξινόμησής τους, φύση των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων, χημικές και τοξικολογικές ιδιότητες των επικίνδυνων εμπορευμάτων)
 • Να ερμηνεύουν τις γενικές διατάξεις συσκευασίας και τις διατάξεις για δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές (τύπος, κωδικός, σήμανση, κατασκευή, αρχική και περιοδική επιθεώρηση και έλεγχος),
 • Να καθορίζουν την σήμανση και επισήμανση των συσκευασιών, την τοποθέτηση πορτοκαλί πινακίδων και πινακίδων κινδύνου σχήματος ρόμβου επί των οχημάτων.
 • Να προσδιορίζουν τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να αναγράφονται επί των εγγράφων μεταφοράς.
 • Να αποφασίζουν για τις μεθόδους αποστολής και τους περιορισμούς κατά την αποστολή (πλήρες φορτίο, μεταφορά φορτίων χύδην, μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην, μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια, μεταφορά σε σταθερές ή αποσπώμενες δεξαμενές),
 • Να εξετάζουν τα κριτήρια για την μεταφορά επιβατών,
 • Να ορίζουν τις απαγορεύσεις και προφυλάξεις σχετικά με τη μεικτή φόρτωση,
 • Να δίνουν οδηγίες για τον διαχωρισμό των εμπορευμάτων,
 • Να καθορίζουν τους περιορισμούς των μεταφερόμενων ποσοτήτων και τις εξαιρέσεις μεταφοράς,
 • Να συμβουλεύουν για τον ασφαλή χειρισμό και αποθήκευση των επικίνδυνων εμπορευμάτων (φόρτωση και εκφόρτωση – βαθμός πλήρωσης -, αποθήκευση και διαχωρισμός),
 • Να προσδιορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται καθαρισμός και/ή απαέρωση πριν τη φόρτωση και μετά την εκφόρτωση,
 • Να εκπαιδεύουν τα πληρώματα των οχημάτων
 • Να ονομάζουν τα έγγραφα οχήματος (έγγραφο μεταφοράς, γραπτές οδηγίες, πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος, πιστοποιητικό εκπαίδευσης οδηγού, αντίγραφα τυχόν εξαιρέσεων, άλλα έγγραφα) και να συμβουλεύουν για την ορθή συμπλήρωση τους
 • Να εξηγούν το περιεχόμενο των Γραπτών Οδηγιών και των Εγγράφων Μεταφοράς
 • Να επιθεωρούν την εφαρμογή των κανονισμών της Συμφωνίας
 • Να εξηγούν τις απαιτήσεις επίβλεψης οχημπατων κατά την στάθμευση τους,
 • Να εξηγούν τους κανονισμούς και περιορισμούς κυκλοφορίας οχημάτων φορτωμένων με επικίνδυνα εμπορεύματα,
 • Να εξηγούν τις τεχνικές χειρισμού περιστατικών διαρροής ουσιών ρυπαντών,
 • Να καθορίζουν τον εξοπλισμό των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

Μέρος 1: Γενικές διατάξεις             

Μέρος 2: Ταξινόμηση            

Μέρος 3: Κατάλογοι επικίνδυνων εμπορευμάτων, ειδικές διατάξεις και εξαιρέσεις σχετικές με περιορισμένες και εξαιρούμενες ποσότητες

Μέρος 4: Διατάξεις για συσκευασίες και δεξαμενές

Μέρος 5: Διαδικασίες αποστολής   

Μέρος 6: Απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο συσκευασιών, εμπορευματοκιβωτίων μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα (IBC), μεγάλων συσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων για φορτία χύμα

Μέρος 7: Διατάξεις που αφορούν στις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης και διαχείρισης

Μέρος 8: Απαιτήσεις για πληρώματα οχημάτων, εξοπλισμό, διαδικασία και τεκμηρίωση

Μέρος 9: Απαιτήσεις που αφορούν στην κατασκευή και έγκριση οχημάτων

 

Μέθοδοι
κατάρτισης

Το Πρόγραμμα παρουσιάζεται με την μέθοδο της υβριδικής μάθησης με Κατα πρόσωπο διδασκαλία και Σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ και με Ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μέσω της πλατφόρμας Moodle της Quintessence: www.quintessenceLMS.org.

Το πιστοποιητικό κατάρτισης δηλώνει την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και για να εκδοθεί ως τέτοιο, η Quintessence Enterprises Ltd λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδρασή τους μέσω εικόνας και ήχου. Για τον λόγο αυτό, σημειώνεται η παρουσία και η αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων μέσω εικόνας, με ανοιχτή κάμερα, και ήχου, με αλληλεπίδραση και διαδικτυακή διάδραση. Περαιτέρω, η ενεργός συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να τεκμηριώνεται με διαπίστωση της κατανόησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος από το ΚΕΚ.

Πιστοποιητικό
παρακολούθησης

Το πιστοποιητικό παρακολούθησηςτου προγράμματος εκδίδεται με την τεχνολογία Blockchain για να διασφαλίζεται η αυθεντικότητά του. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξετάζει την γνησιότητα του πιστοποιητικού με την σάρωση του κώδικα QR που φέρει το πιστοποιητικό ή εάν σύρει την ψηφιακή μορφή του πιστοποιητικού στην θέση certificate validator στον σύνδεσμο που παρέχει η ιστοσελίδα της Quintessence Enterprises Ltd.

Share this programme