Εκπαίδευση μη πεπειραμένων Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υβριδικής Μάθησης με κατά πρόσωπο και με εξ αποστάσεως μέθοδο κατάρτισης για απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος “Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5″ της ΑνΑΔ.

Κωδικός Προγράμματος:

ΕΕΚL

Αριθμός Προγράμματος:

248814

Διάρκεια: 90 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αναμένονται

Ώρες διεξαγωγής:

08:30-17:15
 
 

Χώρος διεξαγωγής: Μικτή καταπρόσωπο και 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της

πλατφόρμας zoom για την σύγχρονη

μάθηση και της  πλατφόρμας moodle για την 

ασύγχρονη μάθηση

Δικαίωμα συμμετοχής: €2.250,00

Επιδότηση ΑνΑΔ: €1.800,00

Καθαρό κόστος επιχείρησης: €450, 00

*(Για τους δικαιούχους της  ΑνΑΔ το δικαίωμα συμμετοχής είναι χωρίς την προσθήκη ΦΠΑ βάσει της εξαίρεσης από την επιβολή Φ.Π.Α. πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ συντελεστών παροχής κατάρτισης.)

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.
 

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». Κατηγορία: ”Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Σχετιζομένων με τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ” αριθμός προγράμματος: …….(Αναμένεται)

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σκοπός του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να αναπτύξετε εκπαιδευτικές δεξιότητες και να διακριθείτε για την υπεροχή σας ως Σύγχρονοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων και για να πιστοποιηθείτε με το προσόν του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά το πρότυπο ΕΕΚ της ΑνΑΔ.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Με βάση το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων, ΣΕΠ, το οποίο αποτελεί την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πλαισίου Προσόντων EQF, «Μόνο πιστοποιημένοι ΕΕΚ θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης, εκτός συγκεκριμένων περιορισμένων εξαιρέσεων».

Η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική για εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να έχουν δυνατότητα συνεργασίας με την ΑνΑΔ για εφαρμογή επιχορηγούμενων, συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων δραστηριοτήτων κατάρτισης. Ωστόσο το Σύστημα προσφέρεται άριστα και σε εκπαιδευτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εν γένει της δια βίου μάθησης.

Οι εν δυνάμει και οι εν ενεργεία επαγγελματίες εκπαιδευτές αναγνωρίζουν την ανάγκη να διακριθούν ως σύγχρονοι εκπαιδευτές και να αναδείξουν την υπεροχή τους ως διευκολυντές της μάθησης.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους οι σύγχρονοι εκπαιδευτές καλούνται να εφαρμόζουν ποικιλίας τεχνικών κατάρτισης για να εκμαιεύουν την γνώση από τους εκπαιδευόμενούς τους και να τους διευκολύνουν να οικοδομήσουν νέα γνώση στο μυαλό τους με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο.

Η πιστοποίηση των υποψήφιων εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτών ενηλίκων γίνεται κατόπιν αξιολόγησής τους η οποία βασίζεται στο Πρότυπο ΕΕΚ της ΑνΑΔ

Διευκρίνιση: Η έκταση του προγράμματος αποτελεί αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για ένταξη των υποψηφίων στην διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να πιστοποιηθούν από την ΑνΑΔ ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5, μέσω της διαδρομή 1 του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ή υποψήφιους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να πιστοποιηθούν από την ΑνΑΔ ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5, μέσω της διαδρομής 1 του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία ή σε εκπαιδευτές που διαθέτουν περιορισμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την νέα γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να αναγνωρίζετε τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων και τα μοντέλα εκπαίδευσης

 • Να συνδέετε προγράμματα κατάρτισης με το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων

 • Να αναγνωρίζετε τις απαιτήσεις του προτύπου του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ

 • Να επιλέγετε σύγχρονα μέσα και κατάλληλα υλικά κατάρτισης για να υποστηρίζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές κατάρτισης που εφαρμόζουν
 • Να αναπαριστάτε την διαδικασία αξιολόγησης υποψήφιων προς πιστοποίηση εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης

Σε επίπεδο δεξιοτήητων

 • Να διερευνάτε ανάγκες κατάρτισης σε επίπεδο τομέων οικονομικής δραστηριότητας, οργανισμών και ατόμων.

 • Να αναπτύσσετε εργαλεία διάγνωσης αναγκών κατάρτισης

 • Να σχεδιάζετε προγράμματα κατάρτισης  βασισμένα στις προδιαγραφές του προτύπου ΕΕΚ,  στις ιδιαίτερες ανάγκες των ενηλίκων και στα κίνητρα μάθησής τους.

 • Να συντάσσετε τα μαθησιακά αποτελέσματα προγραμμάτων κατάρτισης σε επίπεδο γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων, χρησιμοποιώντας ενεργητικά ρήματα

 • Να δομείτε  το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης με συνάφεια στις ενότητές του και να αναπτύσσετε αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα.

 • Να συνδέετε τις κατάλληλα επιλεγμένες τεχνικές κατάρτισης με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων

 • Να εφαρμόζετε παγοθραύστες προσαρμοσμένους στην σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευομένων και ενεργοποιητές για άριστη εισαγωγή των ενοτήτων που ακολουθούν

 • Να αναπτύσσετε εργαλεία αξιολόγησης και να αξιολογούν προγράμματα και ενότητες κατάρτισης

Σε επίπεδο στάσεων 

 • Να διαμορφώσετε τη δική τους φυσιογνωμία ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης

 • Να αποδέχεστε να μαθαίνετε από τους εκπαιδευόμενούς σας

 • Να αποποιείστε του προσωπικού σας ενδιαφέροντος και να επικεντρώνετε την προσοχή σας στους εκπαιδευόμενούς σας

 • Να υποστηρίζετε την πιστοποίηση ενήλικων προσώπων με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα  του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

   

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

Για τους σκοπούς της πιστοποίησης των εκπαιδευτών, η διαδικασία αξιολόγησης εν γένει, (δηλαδή ανεξάρτητα από την διαδρομή που ακολουθήθηκε), βασίζεται στο πρότυπο του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο αναφέρεται στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:

 1. Διερεύνηση αναγκών κατάρτισης
 2. Σχεδιασμός προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
 3. Υλοποίηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης
 4. Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης

Κατά την αξιολόγηση, οι δυο πρώτες ενότητες του προτύπου αξιολογούνται με μελέτη επί συγκεκριμένων περιπτώσεων, με παιχνίδια υπόδυσης ρόλων και με συγγραφή και/ή παρουσίαση σχεδιασμού συγκεκριμένου προγράμματος ή ενότητας κατάρτισης. Η τρίτη και η τετάρτη ενότητα του προτύπου αξιολογείται με υλοποίηση μικροδιδασκαλιας σε αντικείμενο που επιλέγουν οι αξιολογούμενοι. Η μικροδιδασκαλία γίνεται ενώπιον ακροατηρίου με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων έξι άτομα. Οι αξιολογούμενοι κρίνονται ως προς την ικανότητά τους να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές μάθησης και ως προς στην ικανότητας τους να εμπλέκουν τους συμμετέχοντες.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης γίνεται ενδελεχής εμβάθυνση σε όλες τις πρακτικές που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση.

Το πρόγραμμα είναι εργαστηριακού τύπου και περιλαμβάνει:

(1) Εργαλείο διερεύνησης αναγκών κατάρτισης
(2) Υπόδυση ρόλων για διερεύνηση συλλογικών αναγκών κατάρτισης
(3) Καταρτισμός προδιαγραφής εκπαιδευτικού προγράμματος,
(4) Μικροδιδασκαλίες
(5) Εργαλείο αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος
(6) Αξιολόγηση εκπαιδευτών και αυτοαξιολόγηση
(7) Τεχνικές συνεντεύξεων

Share this programme