Εκπαίδευση Ελεγκτών Εγκαταστάσεων Υγραερίου

Για να αποκτήσετε το προσόν του Ελεγκτή Εγκατάστασης Υγραερίου.

Κωδικός Προγράμματος:

ΕλEΥ

Αριθμός Προγράμματος:

2411702

Διάρκεια: 50 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αναμένονται

Ώρες διεξαγωγής: 08: 15 – 15:45   

Χώρος διεξαγωγής:

Εξ αποστάσεως: Πλατφόρμα ΖΟΟΜ

Κατά πρόσωπο: Αίθουσα…

Εργαστήρια: χώροι πρακτικών ασκήσεων

Δικαίωμα συμμετοχής: €1350,00

Χορηγία ΑνΑΔ: €1000,00

Κόστος Επιχείρησης:

€350,00

Σημαντικό!

Από 01/01/2023 οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.
 

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». Κατηγορία: ”Κυπριακή Νομοθεσία και Κανονισμοί” αριθμός προγράμματος: #………

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

“Για να είστε σε θέση να τύχετε έγκρισής σας από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να ελέγχετε εγκαταστάσεις υγραερίου”.

Σκοπός του προγράμματος είναι “Η επιτυχής παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα εγκαταστάσεων υγραερίου και ελέγχου αυτών”

Τα πρόσωπα τα οποία εκπαιδεύονται με το παρόν πρόγραμμα αξιοποιούν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και αποκτούν επαγγελματικό προσόν το οποίο μπορούν, ως ορίζουν οι Κανονισμοί, να το πιστοποιήσουν, μέσω διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης προσώπων και, κατόπιν έγκρισής τους από τον Αρχιεπιθεωρητή, να το αξιοποιήσουν με την άσκηση του επαγγέλματος του ελεγκτή εγκαταστάσεων υγραερίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους υποψήφιους να παρακαθίσουν στις εξετάσεις που διοργανώνει ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων για απόκτηση του προσόντος Ελεγκτής Εγκατάστασης Υγραερίου.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Οι Εγκαταστάτες και οι Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές Εγκαταστάσεων Υγραερίου εγκρίνονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στη βάση θεσμοθετημένων κριτηρίων που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

Το Παράρτημα ΙΧ (Κριτήρια για την έγκριση ελεγκτή εγκαταστάτη υγραερίου) των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 189/2021 (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) και ειδικότερα η παράγραφος 2.2 του Παραρτήματος, αναφέρεται «στην επιτυχή παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα εγκαταστάσεων υγραερίου και ελέγχου αυτών, διάρκειας 50 ωρών.

Η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των Ελεγκτών Εγκαταστάσεων Υγραερίου προσφέρεται από εκπαιδευτικά κέντρα εγκεκριμένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία γίνεται αποδεκτή από τον Αρχιεπιθεωρητή.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος αναφέρεται (1) στο θεσμικό πλαίσιο για το υγραέριο και αναλύει εις βάθος τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 189/2021 (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) και τον Κώδικα Πρακτικής για το υγραέριο Κ.Δ.Π (Κ.Δ.Π 530/2010 και Κ.Δ.Π. 517/2014), (2) στις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας και στην Εκτίμηση Κινδύνων στις εγκαταστάσεις υγραερίου και (3) στις αρχές επιθεώρησης και ελέγχου που ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα (ISO19011:2018) και καλούνται να εφαρμόζουν οι ελεγκτές.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

Θεωρητικό μέρος, το οποίο παρέχεται με Μικτή Μάθηση με Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση (στην πλατφόρμα zoom) και/ή κατά πρόσωπο εκπαίδευση σε εγκεκριμένη από την ΑνΑΔ Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πρακτικό μέρος, το οποίο διενεργείται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και σε πραγματικές εγκαταστάσεις υγραερίου.

Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση, η οποία παρέχεται από την διαδικτυακή πλατφόρμα www.quintessenceLMS.org της Quintessence Enterprises Ltd.

Η Πιστοποίησης του Επαγγελματικού Προσόντος γίνεται με αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων (1) επί των γνώσεων του στα θέματα της νομοθεσίας και των κανονισμών για το υγραέριο και της (2) επί των δεξιοτήτων του στα θέματα της εφαρμογής των κωδίκων πρακτικής για την διενέργεια ελέγχων σε εγκαταστάσεις υγραερίου.

Με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν στάσεις και καλλιεργούν συμπεριφορές για να διαμορφώσουν κατάλληλη επαγγελματική φυσιογνωμία για να εγκαθιδρύουν και να εδραιώσουν τον κλάδο του Ελεγκτή Εγκαταστάσεων Υγραερίου ώστε να λειτουργεί και να εξυπηρετεί τον σκοπό των Κανονισμών για «ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων υγραερίου».

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 189/2021 (Κριτήρια για την έγκριση ελεγκτή εγκαταστάτη υγραερίου, §2.1)

Κάτοχοι πτυχίου μηχανολογίας, ναυτομηχανικής, χημικής μηχανικής ή ηλεκτρολογίας,
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιπέδου τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών ή άλλου ισοδύναμου τίτλου.

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Κύπρος Κύπρου

Εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών.

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία και να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Γνώσεις

Γ1.Να αναγνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και έλεγχο εγκαταστάσεων υγραερίου.

Γ2. Να αναγνωρίζουν τα μέτρα προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στις εγκαταστάσεις υγραερίου

Γ3. Να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν του Κώδικες Πρακτικής για το υγραέριο

Γ4. Να ορίζουν τις έννοιες και τους τεχνικούς όρους που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία του υγραερίου

Γ5. Να διακρίνουν τις διάφορες κατηγορίες εγκαταστάσεων υγραερίου

Γ6. Να διαβάζουν τα σχέδια που αποτυπώνουν τις εγκαταστάσεις υγραερίου

Γ7. Να επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εγκατάσταση υγραερίου

Γ8. Να εκτιμούν και να καταγράφουν τους κινδύνους στις εγκαταστάσεις υγραερίου

Γ9. Να εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές Πρόληψης κινδύνων στις εγκαταστάσεις υγραερίου

Γ10. Να εφαρμόζουν τις αρχές επιθεώρησης του διεθνούς προτύπου ISO19011 και να τις προσαρμόζουν στα αντικείμενα του ελέγχου εγκαταστάσεων υγραερίου

Δεξιότητες

Δ1. Να μελετούν τα έγγραφα των εγκαταστάσεων υγραερίου

Δ2. Να ελέγχουν τις σωληνώσεις υγραερίου και τα σχετικά εξαρτήματα, όργανα και συστήματα ασφαλείας.

Δ3. Να ελέγχουν εγκαταστάσεις υγραερίου με υπέργεια δεξαμενή

Δ4. Να ελέγχουν εγκαταστάσεις υγραερίου με συστοιχία δεξαμενών

Δ5. Να ελέγχουν εγκαταστάσεις υγραερίου με υπόγεια ή ημιυπόγεια δεξαμενή

Δ6. Να ελέγχουν εγκαταστάσεις υγραερίου με παροχή υγρής φάσης και εξαεριώτη

Δ7. Να ελέγχουν τις εργασίες και την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων υγραερίου

Δ8. Να επιβλέπουν, να συντονίζουν και να καθοδηγούν τις εργασίες των τεχνιτών ή άλλων ατόμων στο συνεργείο τους

Δ9. Να τηρούν και να εφαρμόζουν κανόνες ασφάλειας, υγειάς και προστασίας του περιβάλλοντος κατά́ τη διάρκεια της εργασίας τους.

Δ10. Να συντάσσουν κατάλογο ελέγχου με τα σημεία επιθεώρησης της εγκατάστασης υγραερίου

Δ11. Να συντάσσουν την έκθεση ελέγχου/επιθεώρησης της εγκατάστασης υγραερίου

Στάσεις

Σ1. Να εκτελούν ελέγχουν εγκαταστάσεων υγραερίου με τη βέλτιστη τεχνική ικανότητα και άριστη επαγγελματική ακεραιότητα.

Σ2. Να είναι ελεύθεροι από οποιεσδήποτε πιέσεις και προτροπές ιδίως οικονομικής φύσης που δύνανται να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα του ελέγχου τους.

 

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

1.Το θεσμικό πλαίσιο για το υγραέριο.

Παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο και αναλύονται οι πρόνοιες, οι απαιτήσεις και το τεχνικό περιεχόμενο των κανονισμών και κωδίκων πρακτικής που εφαρμόζονται στην Κύπρο, στην Ευρώπη και διεθνώς.

2.Ο Κώδικας Πρακτικής για το υγραέριο.

Παρουσιάζεται το περιεχόμενο του κώδικα πρακτικής για της εγκαταστάσεις υγραερίου σε δεξαμενές  σε δοχεία, η σήμανση των εγκαταστάσεων, τα δίκτυα σωληνώσεων, τα εξαρτήματα σύνδεσης και οι εργασίες που εκτελούνται στις σωληνώσεις υγραερίου και εξετάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης  και η χωροταξική τοποθέτησή της.

3. Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας και Εκτίμησης Κινδύνων στις εγκαταστάσεις υγραερίου

Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές ασφάλειας και υγείας και η μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων προσαρμοσμένα στις εγκαταστάσεις υγραερίου

4.Αρχές επιθεώρησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων υγραερίου

Παρουσιάζονται οι αρχές επιθεώρησης βασισμένες στο διεθνές πρότυπο ISO19011:2018 και οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στην διενέργεια ελέγχων και στον καταρτισμό του φακέλου με τα τεκμήρια του ελέγχου

5.Εξοπλισμός και εξαρτήματα εγκατάστασης υγραερίου

Παρουσιάζεται και αναλύεται ο εξοπλισμός μετρήσεων που χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις σε εγκαταστάσεις υγραερίου, οι απαιτήσεις του προτύπου ISO17025:2017 αναφορικά με την διασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων και γίνεται πρακτική άσκηση μετρήσεων επιλεγμένων παραμέτρων σε εγκαταστάσεις υγραερίου.

Share this programme