Εκπαίδευση Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων (ΕΣΥΠΠ)

Η Πρόληψη των Επαγγελματικών Κινδύνων και Προστασία των προσώπων στην εργασία είναι υποχρέωση του εργοδότη και οι Δραστηριότητες Προστασίας και Πρόληψης ανατίθενται σε εκπαιδευμένα πρόσωπα, που ορίζει ο εργοδότης να αναλάβουν την εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην εργασία.

Κωδικός Προγράμματος:

ΕΣΥΠΠ

Αριθμός Προγράμματος:

247036

Διάρκεια: 35 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

13, 20, 27 Ιουνίου,

04 & 11 Ιουλίου 2024.

Ώρες διεξαγωγής:  08:30 – 17:15

Χώρος διεξαγωγής:

Υβριδική μάθηση,

«Με εφαρμογές τεχνητής

νοημοσύνης»

Δικαίωμα συμμετοχής: €925,00*

Επιδότηση ΑνΑΔ: 700,00€

Κόστος Επιχείρησης: 225€

Δικαίωμα συμμετοχής μη δικαιούχων ΑνΑΔ:

…….. +ΦΠΑ

*(Για τους δικαιούχους της  ΑνΑΔ το δικαίωμα συμμετοχής είναι χωρίς την προσθήκη ΦΠΑ βάσει της εξαίρεσης από την επιβολή Φ.Π.Α. πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ συντελεστών παροχής κατάρτισης.)

Σημαντικό!

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». Κατηγορία: ”Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας” αριθμός προγράμματος: 323925

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

 

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να ερμηνεύετε την ευρωπαϊκή και κυπριακή νομοθεσία και τις πολιτικές που διέπουν την Επαγγελματική Ασφάλεια και και την Επαγγελματική Υγεία.

ΕΣΥΠΠ απαιτείται να ορίζονται από κάθε εργοδότη για να τον συμβουλεύουν στις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων Σύννους για απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος ΕΣΥΠΠ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους υποψήφιους να παρακαθίσουν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για πιστοποίηση της πολύ καλής γνώσης της Νομοθεσίας για τα θέματα Ασφάλεια και Υγεία. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές αποτελεί μέρος των Ελάχιστων Απαιτούμενων Προσόντων για έγκριση ως ΕΞΥΠΠ.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Στις 2 Απριλίου 2021 εγκρίθηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων και στις 23/4/2021 τέθηκαν σε εφαρμογή οι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας κι υγείας στην εργασία, Κ.Δ.Π. 158/2021. Λίγους μήνες πιο πριν, τον Δεκέμβριο του 2020, τροποποιήθηκε και η ίδια η νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Ν. 89(Ι)/1996-2020).

Οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 158/2021 αντικαθιστούν τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 173/2002 με σκοπό την βελτίωση της νομοθεσίας και συμμόρφωσης του Κράτους μας με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Αρχής για τα θέματα της επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι κανονισμοί αντικαθιστούν τις Κ.Δ.Π. 134/1997 για τις Επιτροπές Ασφαλείας.

Οι Κανονισμοί συνοδεύονται από τέσσερα διατάγματα, (1) για την σύσταση της Επιτροπής Ασφάλειας (Κ.Δ.Π. 237/2021), (2) την Ελάχιστη Εκπαίδευση στα Θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 238/2021), (3) τον καθορισμό του αριθμού των Αντιπροσώπων Ασφάλειας (Κ.Δ.Π. 239/2021) και (4) τον Κώδικας Πρακτικής για τη Διαβούλευση Εργοδότη με τους Εργοδοτούμενους στα Θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 240/2021).

Οι Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) και όπου εφαρμόζεται, οι Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), καλούνται, για λογαριασμό του εργοδότη, να εκπονήσουν και να διασφαλίζουν την Επανεξέταση και Αναθεώρηση (αν απαιτείται) Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων «κατάλληλης και επαρκούς για τον κάθε συγκεκριμένο κίνδυνο. (Καν. 4(2)(α)(iv))» Περαιτέρω, ο Κανονισμός 5 ορίζει την υποχρέωση των Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης να αναπτύξουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας και να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Ο εργοδότης καλείται να ορίσει γραπτώς τους ΕΣΥΠΠ που τον πλαισιώνουν και αναλαμβάνουν την εφαρμογή των απαιτήσεων των Κανονισμών.

Οι Κανονισμοί ορίζουν ρητά (Καν. 2) και απαριθμούν με σαφήνεια τις δραστηριότητες πρόληψης των κινδύνων και προστασίας των εργαζομένων και άλλων προσώπων στην εργασία. Εισάγουν και δίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια του «Ειδικού Αρχείου Α&Υ» (Καν. 6), και ορίζουν το περιεχόμενό του. Σημαντική νέα προσθήκη στους κανονισμούς αποτελεί η απαίτηση για διάθεση των απαιτούμενων μέσων και εξοπλισμού μετρήσεων

Το περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εκπαίδευση Εργοδοτούμενων, Αυτοεργοδοτούμενων, Μελών της ΕΣΥΠΠ, Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Μελών Επιτροπών Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021 – (Κ.Δ.Π. 238/2021) ορίζει ως ελάχιστη εκπαίδευση (1) για τους ΕΣΥΠΠ τις 35 ώρες, (2) για τους Λειτουργούς Ασφάλειας τις 130 ώρες και (3) για τους αντιπροσώπους ασφάλειας (μέλη των επιτροπών ασφαλείας), τις 6 ώρες.

Με την τροποποίησης της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία τον Δεκέμβριο του 2020, δίδεται εξουσία στους επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης να επιβάλλουν εξώδικα πρόστιμα, ύψους €500 για κάθε παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών. Στο παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου απαριθμούνται συνολικά 1555 παραβάσεις

Η τροποποίηση του Νόμου, των Κανονισμών περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας και τα νέα διατάγματα εισάγουν μια νέα περίοδο στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία. Η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία των εργαζομένων και άλλων προσώπων στην εργασία τίθεται σε υψηλή προτεραιότητα. Οι ΕΣΥΠΠ αναλαμβάνουν σημαίνοντα ρόλο. Η αρμόδια αρχή και οι εργοδότες προσδοκούν από τις Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης να διασφαλίσουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και να ανατρέψουν τις αυξητικές τάσεις ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που παρατηρούνται στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 7, εδάφιο 4(α), πρόσωπο που αναλαμβάνει τον ρόλο του ΕΣΥΠΠ θεωρείται ικανό εφόσον «διαθέτει τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, όπως επαρκή κατάρτιση, πείρα ή γνώση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, καθώς και ικανότητες, όπως η δυνατότητα εντοπισμού κινδύνων, η συλλογή πληροφοριών και η ανάλυση στατιστικών στοιχείων και η κατάρτιση ή εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγείας»

Η Quintessence Enterprises Ltd παρουσιάζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΣΥΠΠ πλήρως εναρμονισμένο με τους  κανονισμούς, τις νέεδιατάξεις και με τις πρόνοιες τις επικαιροποιημένης νομοθεσίας περί Ασφάλειας και υγείας στην εργασία Ν. 89(Ι)/1996-20

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να εκπαιδεύσει και να καταστήσει ικανές τις Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης να εκπονήσουν και επικαιροποιούν την Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων (Κ.Δ.Π 158/2021, §4), να εφαρμόζουν κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (Κ.Δ.Π 158/2021, §5) και να τηρούν το ειδικό αρχείο Ασφάλειας και Υγείας ((Κ.Δ.Π 158/2021, §6).

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

Σε εποπτικά και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και συμβούλους επιχειρήσεων που τους ανατίθεται ο ρόλος του συμβούλου παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων στην επιχείρηση/οργανισμό τους.
Σε ΕΣΥΠΠ και σε ΕΞΥΠΠ)
Σε Λειτουργούς Ασφάλειας και σε Αναπληρωτές Λειτουργούς Ασφάλειας,
Σε Υπεύθυνους Ασφάλειας και σε Αναπληρωτές Υπεύθυνους Ασφάλειας,
Σε Προέδρους των Επιτροπών Ασφαλείας και σε αντιπροσώπους των εργαζομένων οι οποίο ορίζονται ως Μέλη των Επιτροπών Ασφαλείας.
(οι ως άνω ρόλοι ορίζονται και επεξηγούνται στους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 158/2021)

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την νέα γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να αναγνωρίζετε τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις του Νόμου και των Κανονισμών για την Ασφάλεια και Υγεία στη Εργασία
 • Να αναγνωρίζετε την μεθοδολογία  εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 • Να εντάσσετε τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στις καθημερινές πρακτικές Α&Υ
 • Να ονομάζετε τις φυσικοχημικές παραμέτρους της φωτιάς και τις βασικές αιτίες πυρκαγιάς
 • Να αναγνωρίσετε τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών αναφορικά με τα κινητά και προσωρινά εργοτάξια και εργασίας σε ύψος
 • Να ερμηνεύετε το περιεχόμενο των Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλων Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
 • Να προσδιορίζετε τους βλαπτικούς παράγοντες στους χώρους εργασίας και στα προσωρινά και κινητά εργοτάξια.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να εκτελείτε και να  παρακολουθείτε την αποτελεσματική εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικής Διακινδύνευσης.
 • Να αναπτύσσετε και να εφαρμόζετε  Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας
 • Να αναπτύσσετε και να εφαρμόζετε Σχέδιο Αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης
 • Να καθορίζετε Μέτρα Προστασίας έναντι των επαγγελματικών κινδύνων.
 • Να εφαρμόζετε καλές πρακτικές ασφάλειας κι υγείας
 • Να συντονίζετε τις ομάδες Ασφάλειας και Υγείας, των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης και των Επιτροπών Ασφαλείας

Σε επίπεδο στάσεων 

 • Να καλλιεργείτε κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας στην επιχείριση σας
 • Να εμπνέετε πνεύμα Ασφάλειας και Υγείας στα πρόσωπα στην εργασία
 • Να διαγιγνώσκετε επαγγελματικούς κινδύνους και να εκτιμάτε την επαγγελματική διακινδύνευση
 • Να εφαρμόζετε αναλυτική σκέψη στην επίλυση προβλημάτων

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

 1. Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Διατάξεις Νομοθεσίας, Κανονισμοί περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας)
 2. Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων
 3. Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
 4. Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας
 5. Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας
 6. Πυρασφάλεια (εκρήξιμες ατμόσφαιρες, μέτρα αποφυγής πυρκαγιών και εκρήξεων, πυρόσβεση
 7. Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης – Εκκένωση, Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία, Σήμανση
 8. Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις – Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 9. Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες, Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου, Σύνδρομο Άρρωστου Κτηρίου, Λεγεωνέλλα
 10. Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κ.λπ.)
 11. Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
 12. Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, Αρχές επαγγελματική υγείας, Ψυχολογική πίεση και Σύνδρομο Mobbing, Εργασιακό άγχος, Επαγγελματική εξουθένωση, κατάθλιψη, 
 13. Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Μηχανήματα – Εργαλεία χειρός – Συντήρηση – Εξοπλισμός υπό πίεση)
 14. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
 15. Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος, περίκλειστοι χώροι εργασίας
 16. Διακίνηση προσώπων και οχημάτων
 17. Μέσα ατομικής προστασίας
 18. Εκτίμηση των κινδύνων – μελέτη περίπτωσης

Share this programme