Επαγγελματική Υγεία.Παράγοντες κινδύνου στον χώρο εργασίας & επιτήρηση της υγείας

Αναπτύξτε σύστημα επιτήρησης της υγείας στον οργανισμό σας: Βιολογικοί παράγοντες, COVID-19 και όλοι οι βλαπτικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας και στα εργοτάξια.

Κωδικός Προγράμματος:

  ΕΥ

Αριθμός Προγράμματος:

2310306

Διάρκεια: 49 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Φθινόπωρο 2023

Ώρες διεξαγωγής: 08:30 – 17:15

Χώρος διεξαγωγής:

Υβριδική μάθηση.

Δικαίωμα συμμετοχής:

1.150,00 + ΦΠΑ(218,50)

Επιδότηση ΑνΑΔ: 833,00 €

Καθαρό κόστος επιχείρησης:

€317,00 + ΦΠΑ(218,50)

Δικαίωμα συμμετοχής μη δικαιούχων ΑνΑΔ:

….€

 

Σημαντικό!

Από 01/01/2023 οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.
 

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». Κατηγορία: ”Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στον Χώρο Εργασίας” αριθμός προγράμματος: #…….

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα μπορείτε να αναπτύσσετε και εφαρμόζετε σύστημα επιτήρησης της υγείας στις επιχειρήσεις και οργανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία και η ποιότητα ζωής των εργαζομένων και ένα υγιές μέλλον, όπως ρητά ορίζεται στους Κανονισμούς περί επιτήρησης της υγείας του 2017, Κ.Δ.Π. 330/2017.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Η Νομοθεσία για την επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Το αντικείμενο των Περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Νόμων (Ν.89(Ι)/1096-2011) και των σχετικών με αυτούς Κανονισμών αναφέρεται στην ευθύνη των εργοδοτών να διασφαλίζουν την Ασφάλεια, την Υγεία και την Ευημερία των προσώπων στην εργασία.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη δίδουν ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της επαγγελματικής υγείας. Προς τούτο, η Κύπρος πρόσφατα εξέδωσε τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 330/2017 περί επιτήρησης της υγείας.

Με εκστρατείες, εκδηλώσεις και ανακοινώσεις του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως η αρμόδια αρχή, καθώς επίσης και οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, όπως ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΟΣΕΟΚ, και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ως κοινωνικοί εταίροι, εστιάζουν την προσοχή της στην εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών ώστε να διασφαλίσει την υγεία των εργαζομένων σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Επειδή η επίδραση των βλαπτικών παραγόντων στην υγεία δεν είναι εύκολο να συνδεθεί άμεσα με την εργασία, δημιουργείται ανάγκη αυξημένης προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Προς τούτο, οι εργοδότες καλούνται να επιτηρούν την υγεία βάσει νομοθετικής πλέον ρύθμισης.

Ως παραδείγματα βλαπτικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, αναφέρονται επιγραμματικά, το εργασιακό άγχος, η μυοσκελετική καταπόνηση, το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, η ηθική παρενόχληση, ο θόρυβος, η θερμική καταπόνηση, οι χημικοί και βιολογικοί παράγοντες.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

• Εργοδότες ή εκπροσώπους τους,
• Συμβούλους Ασφάλειας και Υγείας,
• Αντιπρόσωπους Ασφάλειας, Σύμβουλους ασφάλειας και υγείας παροχής Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)
• Πρόσωπα που προορίζονται να αναλάβουν τον ρόλο του Λειτουργού Ασφάλειας

Εκπαιδευτές

Ποιοι σας διευκολύνουν στη νέα γνώση και στις νέες δεξιότητες;

Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης

Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης MD, SM, ScD, Ιατρός Εργασίας – Επιδημιολόγος.

 

 Ευσέβιος Χατζηκώστας

Σύμβουλος Α&Υ, ΕΞΥΠΠ

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Γνώσεις

 • Αναγνωρίζετε τις επιδράσεις των βλαπτικών παραγόντων στην υγεία των εργαζομένων.
 • Χρησιμοποιείτε παραδείγματα καλών εργονομικών πρακτικών πρόληψης μυοσκελετικών παθήσεων.
 • Ερμηνεύετε την συμπεριφορά των εργαζομένων και να αναλύετε τις αγχογόνες καταστάσεις που διαμορφώνουν την συμπεριφορά τους.
 • Ταξινομείτε (1) χημικούς, (2) βιολογικούς και (3) φυσικούς παραγόντων και να αναγνωρίζετε την επίδρασή τους επί της ανθρώπινης υγείας
 • Ερμηνεύετε τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών ρύπων επί της ανθρώπινης υγείας
 • Επιλέγετε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας

Δεξιότητες

 • Αναπτύσσετε σχέδιο επιτήρησης της υγείας στην επιχείρηση/οργανισμό σας.
 • Αναλύετε τις θέσεις εργασίας και να θέτετε προτάσεις για βέλτιστες εργονομικές πρακτικές.
 • Διαχειρίζεστε καταστάσεις έντονου εργασιακού άγχους .
 • Συντάσσετε γραπτή μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας για χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς, εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.
 • Προβλέπετε για τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών ρύπων επί της ανθρώπινης υγείας.
 • Ελέγχετε την αποτελεσματική εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας

Στάσεις 

 • Καλλιεργείτε κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας.
 • Αναπτύσσετε φυσιογνωμία επιβλέποντος και προστάτη της υγείας των εργαζομένων.

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

1. Αρχές Επαγγελματικής Υγείας
2. Φυσικοί παράγοντες κινδύνου,
3. Χημικοί παράγοντες κινδύνου,
4. Βιολογικοί παράγοντες κινδύνου,
5. Eργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις
6. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου
7. Βασικές αρχές ελέγχου της περιβαλλοντικής ρύπανσης
8. Μέσα ατομικής προστασίας
9. Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Share this programme