Εκπαίδευση Λειτουργών Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

computer locked with chains

“Data is the new oil of the digital economy”. Για πολλές εταιρείες, η υποδομή των δεδομένων τους εξακολουθεί να αποτελεί κέντρο κόστους στις μέρες μας. Μπορεί ωστόσο, και πρέπει να γίνει κέντρο κέρδους χρησιμοποιώντας τα δεδομένα για να βελτιώσει τις λειτουργίες και την συνέχειά τους. Τα δεδομένα αποτελούν εταιρικό περιουσιακό στοιχείο, και έτσι πρέπει να το δoύν και να το διαχειρίζονται με άριστη επιδεξιότητα.

Προς τούτο, καλούνται να συμμετέχουν στις διαδικασίες εξόρυξης και εκμετάλλευσης του πλούτου από τα δεδομένα με τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού, με τους κανόνες του GDPR.

Ο Δρ Νικόλαος Θεοδωράκης, διεθνούς φήμης εμπειρογνώμονας, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, διευκολύνει την διείσδυσή σας στα βάθη του GDPR με το πρόγραμμα “Εκπαίδευση λειτουργών επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” της Quintessence Enterpises Ltd, εξ αποστάσεως, με την έγκριση και την επιδότηση της ΑνΑΔ

Κωδικός Προγράμματος:

GDPR

Αριθμός Προγράμματος:

2010105

Διάρκεια: 35 ώρες

Ημερομηνία διεξαγωγής:

18, 19, 25 Νοεμβρίου,

2 & 9 Δεκεμβρίου 2020

Χώρος διεξαγωγής:

Σύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση

Δικαίωμα συμμετοχής: €925,00 + ΦΠΑ(175,75)

Επιδότηση ΑνΑΔ: 595,00€

Καθαρό κόστος επιχείρησης: €330,00

Δικαίωμα συμμετοχής μη

δικαιούχων ΑνΑΔ: €700,00

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να αποκτήσετε το προσόν DPO ( Λειτουργός Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), και να διαχειρίζεστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το έννομο συμφέρον του οργανισμού σας.

Το Πρόγραμμα ικανοποιεί τις ανάγκες κατάρτισης των επιχειρήσεων και οργανισμών που συλλέγουν και/ή διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενόψει των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, GDPR

Σημαντικό!

Αναλύονται σε βάθος ο ρόλος και τα καθήκοντα του DPO και παρέχονται στους Λειτουργούς τα αναγκαία και ικανά εφόδια για να λειτουργούν ως σύμβουλοι της επιχείρησης/οργανισμούς ή των πελατών τους

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Mε την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – General Data Protection Regulation GDPR), οι επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν υποχρέωση να αναθέσουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα τον ρόλο του Λειτουργού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Data Protection Officer (DPO). Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι αρκούντως εκπαιδευμένα.

Η κατάρτιση των προσώπων που συμμετέχουν στο παρόν πρόγραμμα ενισχύει τις γνώσεις και συμβάλλει στην προσωπική τους ανέλιξη. Η ισχύς του Κανονισμού ορίζει πως οι Λειτουργοί Επεξεργασίας Δεδομένων οφείλουν να εκπαιδεύονται για να είναι σε θέση να συμβάλουν στην συμμόρφωση των επιχειρήσεών τους με τις πρόνοιες του Κανονισμού. Η εκπαίδευση αποτελεί μέσο με το οποίο τα δεδομένα μπορεί να τύχουν ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διαχείρησης.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Κανονισμός ορίζει ρητά ότι «τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διέπονται από σύννομες διαδικασίες και για να γίνει αυτό χρειάζεται ο εκπρόσωπος Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να είναι εκπαιδευμένος και να επικαιροποιεί τις γνώσεις του». Μέσω της εκπαίδευσης ο Λειτουργός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα μπορεί να εφαρμόσει τα νέα στοιχεία στην εργασία του.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα συμμετέχουν στην ομάδα σας;

• Όλες τις επιχειρήσεις που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, πελατών των πελατών τους, εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων

• Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναλάβουν τον ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) σε οργανισμούς/επιχειρήσεις,

• Σύμβουλοι επιχειρήσεων και Νομικοί σύμβουλοι, στελέχη λογιστικών και ελεγκτικών γραφείων

• Υπεύθυνοι προστασίας πληροφοριών (ΙΤ Security Directors και CISO (Chief Information Security Offic-ers)) και υπεύθυνοι πληροφορικής τεχνολογίας (IT Managers)

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την νέα γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Νικόλαος Θεοδωράκης

Κάτοχος πτυχίου LLB από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, MPhil από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και LLM από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να αναγνωρίζετε τους γενικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται διεθνώς εν σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων.

 • Να διακρίνετε την  “επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” και “δικαίωμα ιδιωτικής ζωής”

 • Να ερμηνεύετε τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού GDPR και της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 • Να ορίζετε  τον ρόλο της εποπτικής Αρχής

 • Να αναγνωρίζετε τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων

 • Να αναγνωρίζετε τα περιστατικά  παραβίασης δεδομένων

 • Να απλοποιείτε τις διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων και να ενισχύετε την  απόδοση των λειτουργιών της επιχείρησης/οργανισμού σας

 • Να επικοινωνείτε με την Αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων

 • Να εκτιμάτε τον αντίκτυπο σχετικά με την προστασία δεδομένων

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να εκπονείτε Μελέτη Εκτίμησης Διακινδύνευσης αναφορικά με την διαχείριση δεδομένων

 • Να απαντάτε σε διάφορα ερωτήματα στο προσωπικό της επιχείρησης/οργανισμού σας.

 • Να αναπτύσσετε Σχέδιο Συνέχισης Επιχειρηματικών Λειτουργιών

 • Να επικοινωνείτε με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρκατήρα και να επιχειρηματολογείτε  σε φερόμενες παραβιάσεις.

 • Να σχεδιάζετε προγράμματα Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων.

 • Να τηρείτε  αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων με το ενδεδειγμένο από τον Κανονισμό περιεχόμενο

Σε επίπεδο στάσεων 

 • Να υπερασπίζεστε το δικαίωμα διαφύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  των ατόμων και να εξισορροπείτε την διακινδύνευση.

 • Να αμφισβητείτε περιπτώσεις που, φερόμενες ως παραβιάσεις δεδομένων, δεν τεκμηριώνονται επαρκώς.

 • Να υποκινείτε αλλαγή εταιρικών συνηθειών, διαδικασιών, κουλτούρας, λογικής και πρακτικών και προσαρμογής τους στο περιβάλλον των ψηφιακών δεδομένων.

 • Διασφαλίζετε την προστασία και την φήμη και της εταιρικής ευθύνης των οργανισμών.

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

 1. Γενικοί Κανονισμοί για την προστασία δεδομένων
 2. Το περιεχόμενο του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 3. Ασφάλεια Πληροφοριών
 4. Ο ρόλος του Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων (ΛΠΔ)
 5. Εκτίμηση Επιπτώσεων από την Προστασία Δεδομένων
 6. Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Share this programme