Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων και Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  Ζωτικής Σημασίας, εγκεκριμένο και πλήρως επιδοτημένο από την ΑνΑΔ με θέμα την εκπόνηση μελέτης εκτίμησης κινδύνων και την διενέργεια μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων από την υπηρεσία προστασίας και πρόληψης των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα καθιστά ικανούς να εκπονείτε εσείς την μελέτη εκτίμησης κινδύνων και να διασφαλίσετε την εφαρμογή της στην επιχείρησή σας καθώς επίσης να διενεργείτε ή να διασφαλίσετε την διενέργεια μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων με κατάλληλα όργανα μέτρησης.

Κωδικός Προγράμματος:

ΑΥΖΩ

Αριθμός Προγράμματος:

2420903

Διάρκεια: 14 ώρες Ιδρυματικό μέρος

& 4 ώρες Ενδοεπιχειρησιακό μέρος

Ημερομηνίες διεξαγωγής

ιδρυματικού μέρους:

03 & 10 Ιουλίου 2024

08:30 – 17:15

Χώρος διεξαγωγής:

Ιδρυματικό μέρος online μεσω zoom.

Οι ενδοεπιχειρησιακές επισκέψεις

στις επιχειρήσεις των εταιρειών που

συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα

πραγματοποιηθούν αμέσως μετά το

σεμινάριο σε χρόνο που θα οριστεί

κατόπιν συνεννόησης με κάθε

επιχείρηση.

Καθαρό κόστος επιχείρησης:

€ 0,00.

Δικαίωμα συμμετοχής:

€1.800,00*

Επιδότηση ΑνΑΔ: €1.800,00 €

 

*Οι δικαιούχοι της  ΑνΑΔ εξαιρούνται του ΦΠΑ βάσει της εξαίρεσης από την επιβολή Φ.Π.Α. πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ συντελεστών παροχής κατάρτισης. 

Σημαντικό!

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμής». Κατηγορία: “Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας”  αριθμός προγράμματος: …….. (αναμένεται)

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, μπορείτε να συμπληρώστε και να αποστείλετε στην Quintessence την δήλωση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και για τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να μελετούν και να αναλύουν τους βλαπτικούς παράγοντες υγείας που υπάρχουν στους χώρους εργασίας τους και να προβαίνουν σε μετρήσεις για να προσδιορίζουν την διακινδύνευση κατά την έκθεση των  εργαζομένων και των προσώπων στην εργασία σε αυτούς. 

Στο ενδοεπιχειρησιακό του μέρος, το πρόγραμμα
εξειδικεύεται σε επιλεγμένους κατά περίπτωση βλαπτικούς παράγοντες και διενεργούνται μετρήσεις με εξειδικευμένα όργανα μέτρησης τα οποία διατίθενται στην ευρέος φάσματος συλλογή του εκπαιδευτή.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Η Ασφάλεια, η Υγεία και η Ευημερία των εργαζομένων (Ν.89(Ι)/1996-2020, άρθρο 13, εδάφιο 1) διασφαλίζεται με την διεξαγωγή μετρήσεων, πράγμα το οποίο αποτελεί ρητή υποχρέωση του
εργοδότη ((Κ.Δ.Π. 158/2021). Με βάση τους Κανονισμούς περί Διαχείρισης Θεμάτων ασφάλειας και Υγείας, οι «δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, (α) τη διεξαγωγή ελέγχων για θέματα ασφάλειας και υγείας και (β) τη διεξαγωγή μετρήσεων επικίνδυνων ή βλαπτικών παραγόντων και άλλων σχετικών με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στοιχείων (Κανονισμός 2).

Περαιτέρω, τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης πρέπει
να διαθέτουν «τα απαιτούμενα μέσα ή/και τον εξοπλισμό για τη διενέργεια μετρήσεων ή/και εξετάσεων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους» (Κανονισμός 25 (4) γ ii).

Με την εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την διενέργεια μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σοβαρό κενό στα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τις μετρήσεις ως προς την αναγνώριση των βλαπτικών παραγόντων και την διάγνωση των αναγκών μέτρησης στην επιχείρηση/οργανισμό τους, την χρήση των οργάνων, την μεθοδολογία διεξαγωγής των μετρήσεων, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την λήψη κατάλληλων μέτρων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης/οργανισμού τους.

Η διενέργεια μετρήσεων απαιτεί ειδική ικανότητα την οποία πρέπει να διαθέτουν όσοι διενεργούν μετρήσεις. Η γνώση περί των θεμάτων της μέτρησης είναι αντικείμενο της επιστήμης της
μετρολογίας και οι δεξιότητες μέτρησης αποκτώνται με πρακτική εφαρμογή μετρήσεων με κατάλληλα κατά περίπτωση όργανα.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Εποπτικά και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων
• Συμβούλους επιχειρήσεων που τους ανατίθεται ο ρόλος του συμβούλου παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων στην επιχείρηση (ΕΣΥΠΠ και Αναπληρωτές ΕΣΥΠΠ).
• Λειτουργούς Ασφάλειας,
• Αναπληρωτές ΛειτουργούςΑσφάλειας,
• Υπεύθυνους Ασφάλειας και Αναπληρωτές Υπεύθυνους Ασφάλειας,
• ΕΞΥΠΠ,
• Μέλη των Επιτροπών Ασφαλείας και σε εκπροσώπους της διοίκησης που διορίζονται ως Πρόεδροι των Επιτροπών Ασφαλείας.
• Σε εργαστηριακούς αναλυτές εργαστηρίων μέτρησης βλαπτικών παραγόντων.

Εκπαιδευτές

Ποιοι σας διευκολύνουν στη νέα γνώση και στις νέες δεξιότητες;

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Παρουσίασε το πρόγραμμα ΕΣΥΠΠ για περισσότερες από 30 φορές σε πολυεπιχειρησιακά προγράμματα και για περισσότερες από 10 φορές σε μονοεπιχειρησιακά προγράμματα.

Συνολικά, οι ώρες εκπαίδευσης του εκπαιδευτή για τα θέματα επαγγελματικής Ασφάλειας και Επαγγελματικής Υγείας υπερβαίνουν τις 8000

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε  σε θέση:

Γνώσεις

 1. Να προσδιορίζετε τους επαγγελματικούς κινδύνους
 2. Να εφαρμόζετε την μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 3. Να αναλύετε και να αξιολογείτε τους επαγγελματικούς κινδύνους
 4. Να εξετάζετε την αποτελεσματικότητα των μέτρων
  ελέγχου των επαγγελματικών κινδύνων
 5. Να ορίζετε τους φυσικούς, χημικούς,βιολογικούς,  εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς βλαπτικούς παράγοντες στους χώρους εργασίας.
 6. Να αναγνωρίζετε και να επιλέγετε τα όργανα μέτρησης βλαπτικών παραγόντων
 7. Να επιλέγετε, χρησιμοποιείτε και εφαρμόζετε ορθά τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας

Δεξιότητες

 1. Να εκπονείτε την μελέτη εκτίμησης κινδύνων
 2. Να διενεργείτε μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων
 3. Να επιλέγετε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας
 4. Να παρέχετε εκπαίδευση για την ορθή εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας
 5. Να διενεργείτε δοκιμές ορθής εφαρμογής μέσων ατομικής προστασίας

Στάσεις:

 1. Να αμφισβητείτε τις απαντήσεις που λαμβάνετε από τα συστήματα GPT και αντιπαραβάλλετε  ερωτήσεις.
 2.  Να διασφαλίζετε την ακεραιότητα, αξιοπιστία και γνησιότητα αδιάβλητων δεδομένων.
 3.  Να διαβουλεύεστε με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την ανάπτυξη της μελέτης εκτίμησης κινδύνων.
 4.  Να αναλύετε μελέτες πραγματικών περιπτώσεων και να εφαρμόζετε τις βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που αντλούνται από αυτές στους δικούς σας χώρους εργασίας.
 5.  Να υιοθετήσετε κουλτούρα ασφάλειας και υγείας
 6.  Να ερμηνεύετε τα αποτελέσματα μέτρησης των βλαπτικών παραγόντων
 7.  Να γνωμοδοτείτε για τα μέτρα προστασίας και πρόληψης έναντι των βλαπτικών παραγόντων ανάλογα με τα αποτελέσματα μέτρησης
 8.  Να εντάξετε τις μετρήσεις ορθής εφαρμογής Μέσων Ατομικής Προστασίας ως μέσο συστηματικής χρήσης τους από τους εργαζόμενους.

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες που θα αποκτήσετε;

 1. Δόμηση της μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 2. Βλαπτικοί παράγοντες (Φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, εργονομικοί- μηχανολογικοί και ψυχοκοινωνικοί)
 3. Όρια επαγγελματικής έκθεσης
 4. Ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου
 5. Σωματίδια, Αέρια, και Ατμοί
 6. Θόρυβος, Δονήσεις, Φωτισμός
 7. Θερμικός φόρτος, αερισμός
 8. Όργανα μέτρησης βλαπτικών παραγόντων
 9. Μέσα συλλογικής και μέσα ατομικής προστασίας
 10. Επιλογή, ορθή εφαρμογή, εκπαίδευση και έλεγχος ορθής εφαρμογής μέσων ατομικής προστασίας
 11. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων
 12. Εκπόνηση της δικής σας μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Share this programme