Εργαστήριο Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων και Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Α&Υ

Για να είστε εσείς οι οποίοι θα εκπονήσετε την Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων και το Σύστημα Διαχείρισης Α&Υ στην επιχείρηση/οργανισμό σας!

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, η πρότερη παρακολούθηση προγράμματος ΕΣΥΠΠ.

Κωδικός Προγράμματος:

HSEW

Αριθμός Προγράμματος:

2411904

Διάρκεια: 35 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αναμένονται

Ώρες διεξαγωγής:  08:30 – 17:15

Χώρος διεξαγωγής:

Υβριδική μάθηση

Δικαίωμα συμμετοχής: €950,00

Επιδότηση ΑνΑΔ: 700,00€

Κόστος Επιχείρησης: 250,00€

Δικαίωμα συμμετοχής μη δικαιούχων ΑνΑΔ:

Σημαντικό!

Από 01/01/2023 οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.
 

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». Κατηγορία: ”Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στον Χώρο Εργασίας” αριθμός προγράμματος: #………..

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για (1) να θεμελιώσετε  τις γνώσεις σας στα θέματα επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, (2) να αναπτύξετε ειδικές δεξιότητες στην εκπόνηση της Γραπτής Μελέτης και στην Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Α&Υ και (3) να διαμορφώσετε επαγγελματική συμπεριφορά Ασφάλειας και Υγείας.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Τα πρόσωπα τα οποία εκπαιδεύτηκαν ως ΕΣΥΠΠ, ως πρόσωπα δηλαδή τα οποία θα αναλάβουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης ως υποχρέωση του εργοδότη τους καλούνται (1) να εκπονήσουν Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων και να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της και (2) να αναπτύξουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην επιχείρησή τους και να το εφαρμόζουν.

Από τις επιθεωρήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας διαπιστώνεται και διατυπώνεται σε σχετικές αναφορές του, ότι τόσο οι Μελέτες Εκτίμησης Κινδύνων όσο και τα Συστήματα Διαχείρισης Α&Υ που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις χρήζουν βελτίωσης και επικαιροποίησης ώστε να επιτυγχάνεται πληρέστερα ο σκοπός για την ανάπτυξη και εφαρμογή «ενός Υγειούς και Ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, ικανού να διαφυλάξει τη σωματική, ψυχική, διανοητική και κοινωνική ευεξία των εργαζομένων»

Για να μπορέσουν οι ΕΣΥΠΠ να αναπτύξουν δεξιότητες να εκπονούν και να συντάσσουν Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων και να αναπτύξουν κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, η Quintessence παρουσιάζει πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Εργαστήριο Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων και Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Α&Υ»

Το πρόγραμμα είναι καθαρά εργαστηριακού χαρακτήρα και  με την ολοκλήρωσή του οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκπονήσουν ολοκληρωμένη Μελέτη και να αναπτύξουν το Σύστημα Διαχείρισης και μέσω του Ειδικού Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας το οποίο επίσης θα αναπτύξουν, θα είναι σε θέση να τεκμηριώνουν την συμμόρφωσή τους με την νομοθεσία.

Ως εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτυχία των στόχων του εργαστηρίου είναι (1) οι ρητές αναφορές, ιδιαίτερα στους Κανονισμούς 4, 5 και 6 των περί διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 158/2021), (2) το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνων OiRA, (3) το πρότυπο ISO 31000 για την διαχείριση κινδύνων και (4) το διεθνές πρότυπο  ISO 45001 για το σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Ως ζητούμενο από το εργαστήριο είναι, οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να εφαρμόσουν στρατηγική για την ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας στην επιχείρησή τους μέσω της οποίας θα είναι σε θέση, με σαφώς μετρήσιμες παραμέτρους, να αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας, να μειώσουν τα ατυχήματα και να υπερισχύσουν σημαντικά στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και επαγγελματικής υγείας.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

Σε εποπτικά και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και συμβούλους επιχειρήσεων που τους ανατίθεται ο ρόλος του συμβούλου παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων στην επιχείρηση/οργανισμό τους.
Σε ΕΣΥΠΠ και σε ΕΞΥΠΠ
Σε Λειτουργούς Ασφάλειας και σε Αναπληρωτές Λειτουργούς Ασφάλειας,
Σε Υπεύθυνους Ασφάλειας και σε Αναπληρωτές Υπεύθυνους Ασφάλειας,
Σε Προέδρους των Επιτροπών Ασφαλείας και σε αντιπροσώπους των εργαζομένων οι οποίο ορίζονται ως Μέλη των Επιτροπών Ασφαλείας.
(οι ως άνω ρόλοι ορίζονται και επεξηγούνται στους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 158/2021)

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την νέα γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων

Γ1. Να ερμηνεύετε το περιεχόμενο των Κανονισμών περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας

Γ2. Να αναγνωρίζετε το αντικείμενο του διεθνούς προτύπου ISO31000:2020 για την διαχείριση κινδύνων

Γ3. Να εφαρμόζετε τα πέντε βήματα της μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνων

Γ4. Να εφαρμόζετε τις εννέα Γενικές Αρχές Πρόληψης

Γ5. Να ερμηνεύετε τις απαιτήσεις τους διεθνούς προτύπου ISO45001:2018

Γ6. Να προσδιορίζετε τις παραμέτρους που αποτελούν συστατικά στοιχεία της κουλτούρας ασφάλειας

Γ8. Να ορίζετε το περιεχόμενο του Ειδικού Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

Δ1. Να εκπονείτε την Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων στην Επιχείρηση/Οργανισμό σας

Δ2. Να συντάσσετε την έκθεση εκτίμησης κινδύνων

Δ3. Να συντάσσετε τα έγγραφα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας

Δ4. Να εγκαταστήσετε κουλτούρα ασφαλείας στην Επιχείρηση/Οργανισμό σας

Δ7. Να τηρείτε το Ειδικό Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας.

Σε επίπεδο στάσεων 

Σ1. Να υποκινείτε την συμμόρφωση με τους κανόνες ασφάλειας στην επιχείρηση/οργανισμό σας

Σ2. Να ενθαρρύνετε την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Επιχείρηση / Οργανισμού σας

Σ3. Να διαμορφώσετε τηνΚουλτούρας Ασφάλειας και Υγείας στην Επιχείρηση / Οργανισμού σας

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

 • Οι Κανονισμοί περί διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κ.Δ.Π. 158/2021)
 • Μεθοδολογία Εκτίμησης Κινδύνων
 • Οι Γενικές Αρχές Πρόληψης
 • Το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνων OiRA
 • Το Διεθνές Πρότυπο για την Διαχείριση Κινδύνων ISO  31000:2000
 • Το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας ISO 45001:2018
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
 • Ανάπτυξη σεναρίων και οργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας
 • Κανόνες διαμόρφωσης κουλτούρας ασφάλειας
 • Παράμετροι μέτρησης του επιπέδου κουλτούρας ασφάλειας στην επιχείρηση/οργανισμό σας
 • Το Ειδικό Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας

Share this programme