Επικύρωση μεθόδων δοκιμών και αβεβαιότητα μετρήσεων

Η Quintessence Enterprises Ltd παρουσιάζει σε συνεργασία με τον Ομότιμο καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Μιχαήλ Κουππάρη, το παραπάνω πρόγραμμα για στελέχη εργαστηρίων δοκιμών.

Κωδικός Προγράμματος:

LabVU

Αριθμός Προγράμματος

16

Διάρκεια: 14 ώρες

Ημερομηνία έναρξης: ../../….

Χώρος διεξαγωγής: ……….

Δικαίωμα συμμετοχής: €475,00 + ΦΠΑ (90,25)

Επιδότηση ΑνΑΔ: €238,00

Καθαρό κόστος επιχείρησης: €237,00

Δικαίωμα συμμετοχής μη

δικαιούχων ΑνΑΔ: €390,00 + ΦΠΑ (€74,10)

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να θεμελιώστε την τεχνική σας επάρκεια και τεκμηριώστε τις δεξιότητές σας να μετράτε με ακρίβεια και με αξιοπιστία.

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η εκπαίδευση των στελεχών των εργαστηρίων δοκιμών και η παρουσίαση παραδειγμάτων αναφορικά με τις διαδικασίες επικύρωσης / επαλήθευσης και υπολογισμού αβεβαιότητας

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Η προσαρμογή των λειτουργιών του εργαστηρίου με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005 αποτελεί αναγκαιότητα ύψιστης σημασίας ενόψει των έντονων απαιτήσεων για ολοένα και πιο αυξημένο βαθμό αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Η Επικύρωση και, στην περίπτωση επικυρωμένων-πρότυπων μεθόδων, η επαλήθευση της καταλληλότητας των εργαστηριακών μεθόδων για τη σκοπούμενη χρήση τους αποτελεί, πέραν των απαιτήσεων που ρητά ορίζουν τα πρότυπα διαπίστευσης, πρόκριμα για όσους επιδιώκουν βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας των μεθόδων και καλύτερες επιδόσεις.

Η Διασφάλιση της Ποιότητας των εργαστηριακών μετρήσεων, μέσω του εσωτερικού ελέγχου, των διεργαστηριακών μετρήσεων και των δοκιμασιών δεξιότητας, τεκμηριώνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου παρέχονται από τις επικυρωμένες μεθόδους και, μαζί με τα δεδομένα επικύρωσης, οδηγούν στον υπολογισμό της αβεβαιότητας των μετρήσεων.

Η Αβεβαιότητα των μετρήσεων σε συνδυασμό με την στοιχειοθετημένη τεκμηρίωση του υπολογισμού, πέραν της ανάγκης για καθορισμό του εύρους μέσα στο οποίο κυμαίνονται οι τιμές καθορισμένου αποτελέσματος, προσδίδουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα εργαστήρια τα οποία επιδιώκουν τη διάκρισή τους στην αγορά των εργαστηριακών μετρήσεων.

Το σεμινάριο προσφέρει σημαντική βοήθεια στα στελέχη των εργαστηρίων ώστε να αποκτήσουν/ενισχύσουν κατάλληλες δεξιότητες να διενεργούν εργαστηριακές μετρήσεις με αυξημένη αξιοπιστία και να διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα στα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

• Ανώτερα διευθυντικά, εποπτικά και επιστημονικά στελέχη εργαστηρίων,
• Υπεύθυνοι ποιότητας,
• Τεχνικοί Υπεύθυνοι,
• Εσωτερικοί Επιθεωρητές Εργαστηρίων,
• Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη επιχειρήσεων που διοικούν εργαστήρια..

Εκπαιδευτές

Ποιοι σας διευκολύνουν στη νέα γνώση και στις νέες δεξιότητες;

Μιχαήλ Κουππάρης

Ο ομιλητής του προγράμματος, Μιχαήλ Κουππάρης, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα  Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας

 

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Γνώσεις

 • Να ορίζετε και να επιλέγετε τις κατάλληλες μεθόδους δοκιμών που ανταποκρίνονται στην σκοπούμενη χρήση για τις ανάγκες των μετρήσεων τους
 • Να αναγνωρίζετε τα χαρακτηριστικά επίδοσης των μεθόδων δοκιμών
 • Να ονομάζετε και να περιγράφετε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο για σκοπούς εσωτερικού ελέγχου των αποτελεσμάτων μέτρησης.
 • Να αναγνωρίζετε τις πηγές αβεβαιότητας και να προσδιορίζετε τις τεχνικές υπολογισμού της αβεβαιότητας των μετρήσεων που διενεργούνται στο εργαστήριό σας.

Δεξιότητες

 • Να επικυρώνετε και/ή να επαληθεύετε τις μεθόδους δοκιμών που χρησιμοποιούν στο εργαστήριό σας.
 • Να καθιερώνετε και να εφαρμόζετε εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
 • Να υπολογίζετε την αβεβαιότητα των μετρήσεών σας.

Στάσεις 

 • Να υιοθετείτε πρακτικές διασφάλισης της ποιότητας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
 • Να συμμετέχετε σε προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

 1. Επικύρωση Μεθόδων

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί , Απαιτήσεων προτύπου ISO17025. Επιλογή μεθόδων, πρότυπες και μη πρότυπες μέθοδοι. , Χαρακτηριστικά επίδοσης αναλυτικών Μεθόδων (ειδικότητα, εκλεκτικότητα, γραμμικότητα, περιοχή συγκεντρώσεων, Ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα (επαναληψιμότητα και αναπαραγωγιμότητα), Σημεία ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης, ανθεκτικότητα), Τεχνικές ποσοτικοποίησης.

 1. Διασφάλιση Ποιότητας

Διεργαστηριακές συγκρίσεις, Δοκιμασίες δεξιότητας, Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς, λευκά και εμβολιασμένα δείγματα, διαγράμματα ελέγχου.

 1. Αβεβαιότητα μετρήσεων

Απαιτήσεις του προτύπου, τυπική, συνδυασμένη και διευρυμένη αβεβαιότητα, αβεβαιότητα τύπου Α και τύπου Β, κατανομές, σφάλματα και αβεβαιότητα, η προσέγγιση GUM και Nordtest.

 

Share this programme