Εκπαίδευση Συντονιστών Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα

construction site

Εκπαιδευτείτε ως Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της Μελέτης (ΣυνΑΥΜ) και στο στάδιο της Εκτέλεσης έργων (ΣυνΑΥΕ) και συντάξετε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) στα έργα σας.

Κωδικός Προγράμματος:

ΣυνΑΥ

Αριθμός Προγράμματος:

248427

Διάρκεια: 49 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής

04, 11, 18, 25 Ιουνίου, 

02, 09 & 16 Ιουλίου 2024

08:30 – 17:15

Χώρος διεξαγωγής: Μικτή μάθηση

με κατά πρόσωπο και εξ

αποστάσεως μέθοδο κατάρτισης

μέσω της πλατφόρμας zoom.

Δικαίωμα συμμετοχής: €1.300,00

Επιδότηση ΑνΑΔ: 980,00€

Καθαρό Κόστος Επιχείρησης: 320,00€

Δικαίωμα συμμετοχής μη δικαιούχων ΑνΑΔ: …..€

*(Για τους δικαιούχους της  ΑνΑΔ το δικαίωμα συμμετοχής είναι χωρίς την προσθήκη ΦΠΑ βάσει της εξαίρεσης από την επιβολή Φ.Π.Α. πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ συντελεστών παροχής κατάρτισης.)

Σημαντικό!

Oι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.
 

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». Κατηγορία: ”Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα” αριθμός προγράμματος: 324019

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να αποκτήσετε το προσόν Συντονιστή Ασφάλειας στο στάδιο της μελέτης και στο στάδιο της εκτέλεσης των έργων (ΣυνΑΥΜ & ΣυνΑΥΕ), για να συμμορφώνεστε με τον κανονισμό 410/2015 για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.

Και για να είστε σε θέση να συντάσσετε και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) στα κατασκευαστικά έργα.

Σημαντικό!

Το προσόν Συντονιστή Ασφάλειας διασφαλίζει την προσωπική σας ανάπτυξη, την επαγγελματική σας ανέλιξη, τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων Συντονιστή Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα όπως ορίζεται ως υποχρέωση στους Κανονισμούς περί προσωρινών και κινητών εργοταξίων Κ.Δ.Π. 410/2015.

Τέλος, το πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων Σύννους για απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος Συντονιστή Ασφάλειας & Υγείας.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες κατάρτισης των προσώπων που κατέχουν ή σκοπεύουν να αναλάβουν τον ρόλο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στα κατασκευαστικά έργα όπως ρητά ορίζεται στους κανονισμούς Κ.Δ.Π. 410/2015.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εφαρμόζει προγράμματα παρακολούθησης της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων του τομέα με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

• Πολιτικοί Μηχανικοί
• Αρχιτέκτονες
• Ανώτεροι Τεχνικοί Έργων,
• Κυρίους Έργων,
• Εργολάβους,
• Εργοδότες ή εκπροσώπους τους,
• Εποπτικά και Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του τομέα
των οικοδομικών εργασιών και των έργων μηχανικών κατασκευών.

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την νέα γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Παναγιώτης Λοϊζιάς

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Τ.Ε.). 

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Γνώσεις

 • Να αναγνωρίζετε τις απαιτήσεις των κανονισμών αναφορικά με τα κινητά και προσωρινά εργοτάξια, τις εργασίες σε ύψος και το περιεχόμενο των Σχεδίων και Φακέλων Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ)
 • Να απαριθμείτε τις πηγές κινδύνου στα προσωρινά και κινητά εργοτάξια
 • Να αναγνωρίζετε τους εργονομικούς παράγοντες στην εργασία και τις αρχές προστασίας έναντι ανεπαρκούς εργονομίας και έναντι μυοσκελετικής καταπόνησης
 • Να προσδιορίζετε τις βασικές αρχές αναφορικά με τους φυσικούς, θερμικούς, ηλεκτρικούς και μηχανικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στην ασφάλεια και στην υγεία των προσώπων στην εργασία.
 • Να αναγνωρίζετε τους μηχανικούς κινδύνους και τους κινδύνους κατά τη χρήση εξοπλισμού εργασίας
 • Να αναγνωρίζετε τους κινδύνους λόγω της παρουσίας ηλεκτρισμού στους χώρους εργασίας
 • Να αναγνωρίζετε την σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέσων ατομικής προστασίας

Δεξιότητες

 • Να συντάσσετε  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) στα έργα που δραστηριοποιείστε.
 • Να συντάσσετε Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) στα έργα που δραστηριοποιείστε.
 • Να εκπονείτε Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και να την ενσωματώνετε στο ΣΑΥ
 • Να συμπληρώνετε δεόντως την Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου 
 • Να εντοπίζετε τους κινδύνους / περιορισμούς του περιβάλλοντος χώρου  στο εργοτάξιο
 • Να συντάσσετε δεόντως την Μεθοδολογία ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών στο εργοτάξιο
 • Να αξιολογείτε εργονομικό σχεδιασμό των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και να λαμβάνετε προληπτικές και διορθωτικές εργονομικές παρεμβάσεις
 • Να διενεργείτε  μετρήσεις και/ή να συντονίζετε την διενέργεια μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων (π.χ. θερμικό φορτίο, θόρυβος, κραδασμοί κλπ) και να αξιολογείτε τον βαθμό επίδρασής τους στα πρόσωπα στην εργασία.
 • Να διενεργείτε επιθεωρήσεις εργοταξίων
 • Να αναπτύσσετε  δεξιότητες κατάρτισης των προσώπων στην εργασία για τα θέματα επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας

Στάσεις 

 • Να καλλιεργείτε συμπεριφορά Ασφάλειας και Υγείας
 • Να ενθαρρύνετε  τα πρόσωπα στην εργασία για ανάπτυξη συμπεριφοράς Ασφάλειας και Υγείας
 • Να επιβλέπετε και να προστατεύετε τους εργαζόμενους στα θέματα Α&Υ
 • Να εξασφαλίζετε την εμπιστοσύνη και  την παροχή συμβουλών στον εργοδότη σας ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κανονισμών.  
 • Να παρακινείτε τους εργαζόμενους να εφαρμόζουν τους κανόνες ασφάλειας και υγείας
 • Να συμβιβάζετε τις  θέσεις εργοδότη και εργαζομένων κατά την διαβούλευσή τους στα πλαίσια της λειτουργίας επιτροπών ασφαλείας.

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

 1. Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στο περιβάλλον οικοδομικών κατασκευών και έργων μηχανικών κατασκευών
 2. Οργάνωση Ασφάλειας και Υγείας στις επιχειρήσεις εργολάβων και υπεργολάβων
 3. Οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 410/2015 για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια
 4. Το επαγγελματικό προσόν του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της μελέτης και στο στάδιο της εκτέλεσης έργων: Κριτήρια, Ρόλος, Ευθύνες.
 5. Mεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 6. Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
 7. Το περιεχόμενο του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
 8. Σύνταξη μεθοδολογίας ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών στο εργοτάξιο
 9. Κίνδυνοι στα εργοτάξια: Μηχανικοί και ηλεκτρικοί κίνδυνοι, φυσικοί και χημικοί παράγοντες
 10. Εργονομία και Μυοσκελετικές παθήσεις
 11. Εξοπλισμός εργασίας και Μέσα Ατομικής Προστασίας στα εργοτάξια
 12. Εργασία σε ύψος και εξοπλισμός εκτέλεσης εργασίας σε ύψος: Ικριώματα, ανυψωτικές εξέδρες, φορητές κλίμακες
 13. Ειδικοί κίνδυνοι στο εργοτάξιο: Περίκλειστοι χώροι εργασίας, Εργασίες με αμίαντο
 14. Διακίνηση Προσώπων και οχημάτων στο εργοτάξιο
 15. Διερεύνηση ατυχημάτων και βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας

Share this programme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.