Σύγχρονη και Ασύγχρονη Διαδικτυακή Μάθηση: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών.

Προσαρμοστείτε στο νέο περιβάλλον εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής τεχνολογίας ως σύγχρονοι εκπαιδευτές και παραδώστε στην νέα γενιά εκπαιδευόμενους με διακρίσεις καλύτερες από τις δικές σας!

Κωδικός Προγράμματος :

TeLT

Αριθμός Προγράμματος:

2010601

Διάρκεια: 35 ώρες

Ημερομηνία έναρξης:

21, 28 Δεκεμβρίου 2020,

05, 12 & 19 Ιανουαρίου 2021

Χώρος διεξαγωγής: Μικτή εξ

αποστάσεως Σύγχρονη και

Ασύγχρονη Ηλεκτορνική Μάθηση

Δικαίωμα συμμετοχής: €875,00 + ΦΠΑ (166,25)

Επιδότηση ΑνΑΔ: €595,00

Καθαρό κόστος επιχείρησης: €280,00 +ΦΠΑ (€166,25)

Σκοπός του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να αναβαθμισθείτε και να αναδειχθείτε ως εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί σε Διευκολυντές των εκπαιδευομένων σας όσον αφορά στην χρήση της Σύγχρονης (Διαδικτυακής και Κατά Πρόσωπο Εκπαίδευσης) και της Ασύγχρονης Μάθηση

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Η εκπαίδευση ως τομέας οικονομικής δραστηριότητας βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή ως προς την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της. Η πανδημία COVID-19 και ο εγκλεισμός (Lockdown) των ανθρώπων ανά το παγκόσμιο στις οικίες τους οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των εξ αποστάσεως συναντήσεων ανθρώπων μέσω διαδικτυακής σύνδεσης. Κατά τους μήνες της πανδημίας και του εγκλεισμού οι διαδικτυακές πλατφόρμες ως μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αυξήθηκαν εκθετικά.

Επειδή (1) η ΑνΑΔ, (2) το Πρότυπο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ και (3) το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων όπως ορίζεται στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προσόντων EQF (European Qualification Framework) και CyQF,  απαιτούν από τον σύγχρονο εκπαιδευτή να εκμαιεύει την γνώση από τους εκπαιδευόμενους με ενεργητικές τεχνικές παρά να την μεταδίδει με παθητικό τρόπο, οι εκπαιδευτές  επαγγελματικής κατάρτισης καλούνται να εντρυφήσουν στις μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής μάθησης.

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί επικοινωνούν, συνεδριάζουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους είτε σε ενδοεπιχειρησιακό είτε σε πολυεπιχειρησιακό επίπεδο εξ αποστάσεως. Η εργασία εν γένει γίνεται σε μεγάλο βαθμό εξ αποστάσεως και είναι πρόδηλο ότι η νέα αυτή μορφή εργασίας θα παραμείνει, το δίχως άλλο, και στην μετά τον Κορωνοϊό εποχή. Ως αποτέλεσμα, η εισαγωγή της τεχνολογίας για την εξ αποστάσεως επικοινωνία και εκπαίδευση αποτελούν αδήριτη ανάγκη για τις επιχειρήσεις.

Τέλος, με την δόμηση νέων και την θεμελίωση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων στην εξ αποστάσεως τεχνολογία και στις διαδραστικές τεχνικές εξ αποστάσεως μάθησης, οι εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/και στους οργανισμούς και επιχειρήσεις αναμένεται να αποκτήσουν φυσιογνωμία σύγχρονου εκπαιδευτή με εύστοχες και καινοτόμες παρεμβάσεις για προαγωγή της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε έμπειρους εκπαιδευτές, πιστοποιημένους ή μη από την ΑνΑΔ, Εκπαιδευτικούς, Υπεύθυνους Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης, Ενδοεταιρικούς Εκπαιδευτές

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την νέα γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να αναγνωρίζουν τις τεχνολογίες μάθησης, τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της Ασύγχρονης & Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) και της Μικτής Μάθησης (Blended Learning)
 • Να εφαρμόζουν στην πράξη τις βασικές αρχές της Νευροεπιστήμης (Neuroscience), της Νευροδιδακτικής (Neurodidactics) και του Brain Based Training στο e-Learning/Blended Learning
 • Να διενεργούν πρακτικά και ουσιαστικά την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών στο e-Learning, εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές
 • Να θέτουν κατάλληλους εκπαιδευτικούς στόχους (σε επίπεδο Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Συμπεριφοράς) και να προσαρμόζουν ανάλογα τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε επίπεδο e-Learning και Blended Learning)
 • Να εφαρμόζουν πρακτικούς τρόπους αυτο-αξιολόγησης, αξιολόγησης των εκπαιδευομένων μέσω e-quizzes, και να αξιολογούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης.

         Σε επίπεδο Δεξιοτήτων

 • Να χρησιμοποιούν με άνεση τις πλατφόρμες Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης (Asynchronous eLearning)
 • Να χρησιμοποιούν με άνεση τις πλατφόρμες Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης (Synchronous e-Learning) για τη διενέργεια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Να σχεδιάζουν προγράμματα με επιλογή ποικίλων μεθόδων κατάρτισης και με συνδυασμούς τους ανάλογα με τη μέθοδο (e-Learning, Blended Learning)
 • Να σχεδιάζουν και να δημιουργούν με διακριτούς βαθμούς δυσκολίας, βασικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Να εφαρμόζουν διαδραστικές τεχνικές εξ αποστάσεως μάθησης

Σε επίπεδο στάσεων

 • Να προσαρμόζονται στις συνθήκες και στις μεταβολές των συνθηκών κατάρτισης υπό τις εκάστοτε περιστάσεις.

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

 1. Μέθοδοι μάθησης στην σύγχρονη εποχή με σκοπό την αναγνώριση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και του περιβάλλοντος της ηλεκτρονικής μάθησης στην σύγχρονη εποχή.
 2. Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμός προγραμμάτων eLearning με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης αναγκών κατάρτισης σε επίπεδο τομέων, οργανισμών και ατόμων ώστε ο εκπαιδευτής ενηλίκων να σχεδιάζει προγράμματα κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη τις μεθόδους κατάρτισης (Μικτής Μάθησης) που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίησή τους ώστε να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευομένων του.
 3. Υλοποίηση προγραμμάτων με Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση με σκοπό την αναγνώριση του περιβάλλοντος της σύγχρονης μάθησης και των πλατφορμών e-Learning ώστε ο εκπαιδευτής να είναι σε θέση να τις λειτουργεί ως εργαλείο παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως μάθησης.
 4. Υλοποίηση προγραμμάτων με Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση με σκοπό την αναγνώριση του περιβάλλοντος της ασύγχρονης μάθησης και των πλατφορμών e-Learning ώστε ο εκπαιδευτής να είναι σε θέση να τις λειτουργεί και να τις καταστήσει εργαλείο ασύγχρονης μάθησης για τους εκπαιδευόμενούς του.
 5. Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού με σκοπό την σύνταξη του εκπαιδευτικού υλικού σε ηχητική μορφή με την χρήση σύγχρονων εργαλείων ηχογράφησης

Share this programme