Εκτέλεση εργασιών σε Ύψος: Ικριώματα, Αναρριχήσεις, Φορητές Κλίμακες, Εξέδρες

Για να αποκτήσετε το προσόν του Επόπτη Εκτέλεσης Εργασιών σε΄Ύψος σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς για την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων, τις φορητές κλίμακες, τις πλατφόρμες και τις εργασίες αναρρίχησης με σχοινιά.

Κωδικός Προγράμματος:

WH

Αριθμός Προγράμματος:

2410805

Διάρκεια: 49 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

09, 16, 23 , 30 Ιανουαρίου,

06, 14 & 20 Φεβρουαρίου 2024

08:30 – 17:15

Χώρος διεξαγωγής:

Εξ αποστάσεως: Πλατφόρμα ΖΟΟΜ

Κατά πρόσωπο: Αίθουσα…

Εργαστήρια: χώροι πρακτικών ασκήσεων 

Μέθοδος Κατάρτισης:

Μικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω

της πλατφόρμας zoom, κατά πρόσωπο

εκπαίδευση και πρακτικές ασκήσεις σε

ικριώματα

Δικαίωμα συμμετοχής: €1.300,00*

 

Χορηγία ΑνΑΔ: €980,00

 

Κόστος Επιχείρησης: €320,00

 

*(Για τους δικαιούχους της  ΑνΑΔ το δικαίωμα συμμετοχής είναι χωρίς την προσθήκη ΦΠΑ βάσει της εξαίρεσης από την επιβολή Φ.Π.Α. πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ συντελεστών παροχής κατάρτισης.)

Σημαντικό!

Από 01/01/2023 οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.
 

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». Κατηγορία: “Ασφαλής Εργασία σε Ύψη” αριθμός προγράμματος: 258738.

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να είστε σε θέση να επιθεωρείτε την ασφάλεια των ικριωμάτων, την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγησή τους, την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε ύψος (ικριώματα, σχοινιά, φορητές κλίμακες, εξέδρες).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους υποψήφιους να παρακαθίσουν στις εξετάσεις που διοργανώνει ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων για απόκτηση του προσόντος Safe Inspection Scaffold Complex SISX.  

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Επειδή η εκτέλεση εργασιών σε ύψος αποτελεί πρόκληση με σημαντικά πλεονεκτήματα στην οικονομία και ταυτόχρονα, η διακινδύνευση κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος,  δίδεται ιδιαίτερη έμφαση για την λήψη μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση τέτοιων εργασιών.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) εξέδωσε τον Κώδικα Πρακτικής Κ.Δ.Π. 131/2012  ο οποίος σε συνδυασμό με τους λοιπούς κανονισμούς περί εργοταξίων καθορίζουν τις παραμέτρους ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών σε ύψος.

Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών σε ύψος ορίζονται κανονισμοί και υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα για την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων, τις φορητές κλίμακες, τις εξέδρες, τις εργασίες αναρρίχησης με σχοινιά.

Λόγω του μεγάλου αρθμού ατυχημάτων, συχνά θανατηφόρων, το ΤΕΕ εξέδωσε τον Ιούλιο 2020, τον Οδηγό για την εγκατάσταση και χρήση ικριωμάτων.

Η συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς και σχετική πιστοποίηση προϋποθέτει εκπαίδευση εκ μέρους των τεχνικών οι οποίοι καλούνται να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μέσων πρόσβασης σε ύψος.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

Τεχνικοί Έργων,
Πολιτικοί Μηχανικοί,
Αρχιτέκτονες,
Εργολάβοι,
Εργοδότες ή εκπρόσωποί τους,
Εποπτικά και Διευθυντικά Στελέχη

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Ανδρέας Πολυδώρου

A.P. SCAFFOLDING SOLUTIONS LTD

Θανάσης Καϊσιάρης

Managing Director at MSR Rope Access Services

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Γνώσεις

 • Να αναγνωρίζετε το θεσμικό πλαίσιο περί επαγγελματικής ασφάλειας και επαγγελματικής υγείας, περί εργοταξίων και περί της εκτέλεσης εργασιών σε ύψος.
 • Να ανασκοπείτε τους νόμους και κανονισμούς σε κατάλληλες πηγές πληροφόρησης
 • Να αναγνωρίζετε τους κινδύνους που υπάρχουν κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος
 • Να επιλέγετε κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα πρόσβασης σε ύψος για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος.
 • Να ερμηνεύετε τα πρότυπα για την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων.
 • Να διαβάζετε τα σχεδιαγράμματα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ικριωμάτων.
 • Να χειρίζεστε με ασφάλεια φορητές κλίμακες.

Δεξιότητες

 • Να εφαρμόζετε τις Γενικές Αρχές Πρόληψης κατά την σύνταξη των Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ).
 • Να εκπονείτε Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων των εργασιών σε ύψος.
 • Να επιθεωρείτε τις εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ικριωμάτων.
 • Να συντάσσετε  αναφορές για τις γενικές απαιτήσεις εκτέλεσης εργασιών σε ύψος ως μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας του Εργοταξίου σας.
 • Να συντάσσετε οδηγίες πρόσβασης και εκτέλεσης εργασιών επί του ικριώματος.
 • Να χρησιμοποιείτε  τον κατάλληλο εξοπλισμό και Μέσα Ατομικής Προστασίας ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών σε ύψος.
 • Να αναρριχάστε σε ύψος με σχοινιά (σε κατάλληλα εξοπλισμένη δομή κατάρτισης)

Στάσεις

 • Να εντάσσεται  κατά τις εργασίες σε ύψος, μέσα πρόσβασης σε ύψος υψηλής ασφάλειας.
 • Να συμβάλλετε στην αποβολή της φοβίας εκτέλεσης εργασιών σε ύψος.
 • Να αποτρέπετε την εξοικείωση με τον κίνδυνο κατά τις εργασίες σε ύψος

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

 • Στατιστικές Ατυχημάτων κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος

 • Το νομοθετικό πλαίσιο για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος

 • Μέσα και εξοπλισμός για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος

 • Αποφυγή του κινδύνου

 • Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν

 • Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους

 • Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο.

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας

 • Αντικατάσταση επικίνδυνων μέσων με ολιγότερο επικίνδυνα ή ακίνδυνα μέσα

 • Πολιτική πρόληψης ατυχημάτων

 • Συλλογικά μέτρα προστασίας

 • Οδηγίες εκτέλεσης εργασιών σε ύψος

 • Προσδιορισμός των κινδύνων κατά τις εργασίες ύψος

 • Ανάλυση των κινδύνων

 • Αξιολόγηση των κινδύνων

 • Καταγραφή των αποτελεσμάτων της εκτίμησης και των μέτρων προστασίας και πρόληψης

 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και αναθεώρηση των μέτρων

 • Πρόσβαση για εργασίες συντήρησης κατά τον σχεδιασμό νέων κτιρίων

 • Καθαρισμός αίθριων και ορόφων από γυαλί με χρήση: (1) κινητών ικριωμάτων, (2) κινητής ανυψωτικής εξέδρας, (3) φορητής εξέδρας, (4) κρεμαστού καθίσματος

 • Εκπαίδευση των προσώπων στην εργασία

 • Συντονισμός εργασιών

 • Σήμανση

 • Διαδικασίες διάσωσης

 • Καιρικές συνθήκες

 • Πρόσωπα στην εργασία σε προσωρινή βάση

 • Κατάσταση της υγείας και της ικανότητας για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος

 • Εργασίες πλησίον ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή αγωγών

 • Ικριώματα,Κινητά ικριώματα,Ικριώματα για εξειδικευμένες εργασίες

 • Φορητές κλίμακες, Εξέδρες, Αναρρίχηση με σχοινιά, Άλλοι εξοπλισμοί εργασίας σε ύψος, εξοπλισμοί προστασίας.

Share this programme