Εργαστήριο Μετρήσεων Βλαπτικών Παραγόντων & Πρόληψη Επαγγελματικών Κινδύνων

Μετρήστε τα επίπεδα επαγγελματικής έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες με κατάλληλα όργανα μέτρησης και ορίστε μέτρα πρόληψης βασισμένα σε αξιόπιστες μετρήσεις.

Η Quintessence Enterprises Ltd  σχεδίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μέτρηση Βλαπτικών παραγόντων και πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων» για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κατάρτισης που απορρέουν από τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και Κανονισμών για την Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία των εργαζομένων.

Κωδικός Προγράμματος:

ΒλαΠαW

Αριθμός Προγράμματος

2412004

 
 

Διάρκεια: 35 ώρες

Ημερομηνία διεξαγωγής:  

Αναμένονται

Ώρες διεξαγωγής: 08:30 – 17:15
 
 
Χώρος διεξαγωγής:
 
Μικτή μάθηση.
 

Δικαίωμα συμμετοχής: 950,00€ *

Επιδότηση ΑνΑΔ: €700,00

Καθαρό κόστος επιχείρησης: €250,00

Δικαίωμα συμμετοχής μη δικαιούχων ΑνΑΔ:

€700 +ΦΠΑ

*(Για τους δικαιούχους της  ΑνΑΔ το δικαίωμα συμμετοχής είναι χωρίς την προσθήκη ΦΠΑ βάσει της εξαίρεσης από την επιβολή Φ.Π.Α. πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ συντελεστών παροχής κατάρτισης.)
 
 

Σημαντικό!

Από 01/01/2023 οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.
 

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». Κατηγορία: ”Εκτίμηση Επικινδυνότητας στον Χώρο Εργασίας” αριθμός προγράμματος: ……… .

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να καταστείτε ικανοί (1) να προσδιορίζετε τις παραμέτρους επιλεγμένων βλαπτικών παραγόντων, (2) να εντοπίζετε τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης, (3) επιλέγετε κατάλληλα όργανα μέτρησης, (4) να διενεργείτε μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων, (5) να ερμηνεύετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων και (6) να ετοιμάζετε κατάλληλα τεκμηριωμένη έκθεση προς τον εργοδότη που έχει ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Η Ασφάλεια, η Υγεία και η Ευημερία των εργαζομένων (Ν.89(Ι)/1996-2020, άρθρο 13, εδάφιο 1) διασφαλίζεται με την διεξαγωγή μετρήσεων, πράγμα το οποίο είναι σαφής ευθύνη του εργοδότη ((Κ.Δ.Π. 173/2002, Κανονισμός 6, εδάφιο (1) α) και των υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης που τον υποστηρίζουν (Κ.Δ.Π. 173/2002, Κανονισμός 6, εδάφιο (10) (α), ii).

Ο έλεγχος των βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας, η ρύθμιση των εκπομπών τους και η έκθεση των εργαζομένων σε αυτούς διασφαλίζεται με μετρήσεις συγκεκριμένων παραμέτρων.

Σειρά Νόμων, Κανονισμών και Κωδίκων Πρακτικής αναφέρονται στην ατμόσφαιρα και στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στον έλεγχο των βιομηχανικών εκπομπών, στην ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου, στον θερμικό φόρτο και ορίζουν σαφείς παραμέτρους και ανώτατα όρια επαγγελματικής έκθεσης σε αυτές.

Συναφώς, τα πρόσωπα που παρέχουν Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων (ΕΞΥΠΠ), καλούνται από την αρμόδια αρχή (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) να έχουν στην κατοχή τους, σε κάθε περίπτωση πριν τις 31/12/2021, τον ακόλουθο εξοπλισμό:

(α) Φωτόμετρο,
(β) Όργανο μέτρησης της στάθμης Θορύβου,
(γ) Όργανο μέτρησης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2), με αυτόματο υπολογισμό των αλλαγών αέρα για εξαερισμό κτιρίων, και
(δ) Σωληνάρια και εξοπλισμός για έλεγχο Συστημάτων Τοπικού Εξαερισμού – Ventilation Smoke Tubes.

Ενόψει της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και των σχετικών κανονισμών οι επιχειρήσεις και οργανισμοί  καλούνται να προσαρμοστούν με την διενέργεια μετρήσεων οι οποίες πρέπει να τηρούνται στα ειδικά αρχείο Ασφάλειας και Υγείας όπως ρητά ορίζεται στον Κανονισμό 6 των Κ.Δ.Π. 158/2021.

Τα πρόσωπα τα οποία καλούνται να τύχουν εκπαίδευσης στα θέματα των μετρήσεων είναι αυτά που παρέχουν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης και αναλαμβάνουν τα καθήκοντα που ρητά ονομάζονται στον Κανονισμό 2 των Κ.Δ.Π. 158/2021.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

• ΕΣΥΠΠ
• ΕΞΥΠΠ
• Λειτουργοί Ασφάλειας και Αναπληρωτές Λειτουργοι Ασφάλειας,
• Υπεύθυνοι Ασφάλειας και Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Ασφάλειας,
• Εκπρόσωποι της Διοίκησης που διορίζονται ως Πρόεδροι των Επιτροπών Ασφαλείας,
• Αντιπρόσωποι των Εργαζομένων ως μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας.
• Συντονιστές Ασφάλειας στα κατασκευαστικά έργα

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την νέα γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Σε συνεργασία με :
Ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα των μετρήσεων.

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων
Γ1. Να ταξινομούν τους βλαπτικούς παράγοντες που απαντούν στους χώρους εργασίας

Γ2. Να απαριθμούν τους βλαπτικούς παράγοντες και τις πηγές κινδύνων στους χώρους εργασίας

Γ3. Να απαριθμούν και να ονομάζουν τους βιομηχανικούς και περιβαλλοντικούς ρύπους

Γ4. Να αναλύουν τις παραμέτρους των βλαπτικών παραγόντων που επιδρούν στην υγεία των εργαζομένων

Γ5. Να εξηγούν τον μηχανισμό επίδρασης των βλαπτικών παραγόντων στην υγεία των εργαζομένων

Γ6. Να αναγνωρίζουν τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς που θεσπίζουν ανώτατες και οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης σε καθορισμένους βλαπτικούς παράγοντες

Γ7. Να αναζητούν και να εντοπίζουν τις ανώτατες τιμές επαγγελματικής έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες.

Γ8. Να επιλέγουν κατάλληλα όργανα μέτρησης βλαπτικών παραγόντων 

Γ9. Να χειρίζονται τα όργανα μέτρησης βλαπτικών παραγόντων

Γ10. Να επιλέγουν πρότυπες μεθόδους μέτρησης βλαπτικών παραγόντων

Γ11. Να επιλέγουν κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας έναντι των βλαπτικών. παραγόντων

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
Δ1. Να διενεργούν μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων (θερμικός φόρτος, αερισμός, ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου, θόρυβος, φωτισμός)

Δ2.  Να συντάσσουν εκθέσεις με τα αποτελέσματα των μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που συμβουλεύουν.

Δ3. Να προτείνουν κατάλληλα μέτρα για αποτελεσματική μείωση του επαγγελματικού κινδύνου και πρόληψη ατυχημάτων

Δ4. Να εφαρμόζουν με ορθότητα και αποτελεσματικότητα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας

Δ5. Να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων τους με τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες στα διεθνή πρότυπα

Σε επίπεδο στάσεων

Σ1. Να εντάξουν τις μετρήσεις ως αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής ασφάλεια και υγεία των ιδίων και των συναδέλφων τους

Σ2. Να συμβάλλουν στον περιορισμό των βιομηχανικών ρύπων και των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα

Σ3. Να προβάλλουν την σημασία της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων

Σ4. Να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

Ατμόσφαιρα και ατμοσφαιρική ρύπανση

Βιομηχανικές εκπομπές αερίων και σωματιδίων

Ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου

Μετρήσεις και όργανα μέτρησης Βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας

Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης

Η Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές

Παρακολούθηση εκπομπών

Παρακολούθηση ατμοσφαιρικού αέρα

Παρακολούθηση οσμών

Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές

Μέσα συλλογικής και μέσα ατομικής προστασίας

Σύσταση του εισπνεόμενου αέρα εισπνεύσιμα και αναπνεύσιμα σωματίδια και

προστασία αναπνοής

Θόρυβος και προστασία της ακοής

Χημικοί παράγοντες και προστασία του δέρματος

Όραση και προστασία οφθαλμών

Φωτισμός και μετρήσεις έντασης φωτισμού

Ορατότητα, ευκρίνεια και μέσα ορατότητας και ευκρίνειας

Μέσα προστασία της κεφαλής και των άκρων

Συμβατότητα μέσων ατομικής προστασίας, εκπαίδευση στη χρήση τους και επιβεβαίωση/μετρήσεις ορθής εφαρμογής τους

Share this programme